LOVE
FOR
GRUNDEJERFORENINGEN
SKOVBO

*

 

Navn og hjem-sted
� 1

Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbo. Dens hjemsted er Ballerup-M�l�v kommune.

 

Medlemskab
�2

Enhver, der i henhold til slutseddel eller sk�de er ejer af en eller flere parceller udstykkede fra matr.nr. 9c Ballerup by og sogn samt matr.nr. 23b og c samme steds, forudsat at disse sidstn�vnte parceller ligger nord for Kastebjergvej, er medlem af grundejerforeningen. S�fremt matr.nr. 154a og 155a samme steds udstykkes, er ejere af parceller af disse udstykninger ogs� medlemmer af grundejerforeningen.
Samtidig med erhvervelsen af grunden er p�g�ldende grundejer umiddelbart underkastet n�rv�rende forenings love, s�ledes som de er eller bliver p� lovlig m�de vedtagne eller forandrede. Den n�vnte pligt p�hviler grundejerne iflg. de af g�rdejer Aug. Carlsson eller dennes repr�sentant udstedte k�bekontrakter.
Giroindbetalingskort eller anden kvittering for indbetaling af �rskontingentet g�lder som medlemskort, der giver adgang til og stemmeret ved foreningens m�der og forhandlinger.
Hvert medlem har een stemme uanset, hvor mange parceller den p�g�ldende ejer.
St�r et medlem i restance med kontingentbetalingen udover 2 m�neder efter forfaldstid, fortabes stemmeretten.
Et medlem, som har lovligt forfald, kan give et andet medlem eller tredjemand retsgyldig fuldmagt til at stemme for sig. Dog kan en for en anden m�dende ikke m�de med flere end een fuldmagt.
Medlemmer er pligtig at anmelde bop�lsforandring til formanden eller kassereren senest 14 dage efter flytningen.
Et medlem, der afh�nder sin ejendom eller parcel, er pligtig efter overdragelsen at give formanden eller kassereren underretning derom samt oplysning om den nye indehavers navn og adresse.
N�r en grundejer overdrager sin grund eller retten til denne til andre eller p� anden m�de oph�rer med at v�re grundejer, er han dermed oph�rt med at v�re medlem af grundejerforeningen, og han eller andre i hans sted kan ikke g�re noget som helst krav g�ldende over for foreningen, hverken p� andel i dens formue eller p� andre m�der. Den nye ejer indtr�der i den gamle ejers rettigheder og forpligtelser.
Ved indmeldelsen betales et indskud, stort kr. 25,00 een gang for alle. Medlemmer, der er optaget inden generalforsamlingen i april 1964, betaler dog ikke indskud.

 

Foreningens form�l
�3

Foreningens form�l er: a) at varetage medlemmernes interesser med hensyn til forsyninger med elektricitet, gas, vand samt vej- og kloakanl�g, vejbelysning mm.
b) at repr�sentere medlemmerne i alle f�llesanliggender, s�rge for ordenens overholdelse og p�tale, at parcellerne, fortovene og vejene renholdes - jfr. �4.


�4

Enhver grundejer er pligtig at renholde fortov og vejen ud for sin parcel indtil vejens midte og holde selve parcellen s�ledes fri for ukrudt, at dette ikke kaster fr� eller s�tter r�dder p� naboejendommen.
Misligholder et medlem sin renholdelses- eller vedligeholdelsespligt foretages al n�dvendigt arbejde ved dette - efter henstilling af bestyrelsen - p� det p�g�ldende medlems regning, efter at der f�rst er tilstillet medlemmet underretning derom.

 

Administrationsfondet

�5

Udgifter til anl�g og vedligeholdelse af veje samt disses belysning mv. fordeles i henhold til generalforsamlingsbeslutninger.
Fordeling af udgifter til vand, gas og elektricitetsforsyning fordeles ligeledes i henhold til generalforsamlingsbeslutninger.
Parceller med facade til offentlig vej deltager ikke i udgifterne til vej- fonden.
Grunde, som har facade til s�vel offentlig som privat vej, n�jes med halv ydelse til anl�g.
Tilskud til vejfond erl�gges forud hver januar m�ned.


Kontingent
�6

Det �rlige kontingent fasts�ttes af generalforsamlingen. Kontingentet erl�gges forud hver januar m�ned.
Af kontingentet afholdes de egentlige foreningsudgifter, og hvad der i �vrigt efter lovene m�tte blive henvist til d�kning af dette.
Er et medlem i restance til foreningen mere end 2 m�neder efter forfaldstid, inddrives de p�g�ldende bel�b ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig p�mindelse om inden otte dage at indbetale det resterende bel�b. Alle omkostninger i anledning af inddrivelsen, derunder porto og incassosal�r, betaler restanten skadel�st.

 

Generalforsamlingen
�7

Ordin�r generalforsamling afholdes een gang �rlig i april m�ned.
Dagsorden og �rsregnskab samt eventuelle forslag udsendes til medlemmerne sammen med indvarslingen til generalforsamlingen senest 14 dage inden dennes afholdelse.
Dagsorden skal indeholde oplysning om de sager, der �nskes behandlet p� generalforsamlingen og skal i alle tilf�lde omfatte f�lgende:


�� 1) Valg af dirigent
�� 2) Protokol
�� 3) Formandens beretning
�� 4) Regnskabsafl�ggelse
�� 5) Forslag fra bestyrelse og medlemmer
�� 6) Bevillinger til det kommende �r
�� 7) Valg af bestyrelse og suppleanter
�� 8) Valg af revisorer og suppleanter
�� 9) Eventuelt


Dog kan der i sager behandlet under eventuelt ikke finde afstemning eller endelig beslutning sted.
Ekstraordin�r generalforsamling afholdes s� ofte, bestyrelsen finder det forn�dent, eller der af mindst 25% af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen stilles beg�ring herom med angivelse af forhandlingsemne. I sidstn�vnte tilf�lde er bestyrelsen forpligtet til at afholde generalforsamlingen inden 4 uger.
S�fremt forslagsstillerne ikke er repr�senterede p� den ekstraordin�re generalforsamling med s� stort et antal, at de svarer til 25% af medlemstallet, skal generalforsamlingen aflyses, med mindre bestyrelsen beslutter, at generalforsamlingen skal gennemf�res.
Ekstraordin�r generalforsamling skal indvarsles med 14 dages varsel. Generalforsamlingen er foreningens h�jeste myndighed, og hvor intet andet er bestemt i lovene, afg�r denne ved almindelig stemmeflertal de forelagte sager.
Til vedtagelse af beslutninger om �ndring af lovene eller om foreningens opl�sning udkr�ves, at mindst 2/3 af medlemmerne er m�dt p� generalforsamlingen, og at deres beslutning vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke repr�senteret p� generalforsamlingen, men forslaget i�vrigt vedtaget af 2/3 af de repr�senterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordin�r generalforsamling, p� hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de fremm�dte medlemmer.
Al stemmeafgivning foreg�r ved h�ndsopr�kning, medmindre bestyrelsen eller mindst 1/5 af de fremm�dte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Forslag, som �nskes behandlet p� den ordin�re generalforsamling, skal v�re bestyrelsen i h�nde senest 15. marts. Forslagsstilleren skal v�re til stede p� den ordin�re generalforsamling og motivere sit forslag, i modsat fald kan forslaget ikke behandles.
Over de p� generalforsamlingen vedtagne beslutninger f�res en protokol, som underskrives af dirigenten, sekret�ren og formanden.

 

Bestyrelsen

�8

Foreningen ledes af en af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer valgt bestyrelse, best�ende af formand, kasserer, sekret�r og 2 bestyrelsesmedlemmer. Valget g�lder for h�jst 2 �r, nemlig s�ledes, at formanden og i medlem af bestyrelsen afg�r de lige �r, medens kassereren og 2 medlemmer af bestyrelsen afg�r de ulige �r. I 1966 afg�r s�ledes formanden og 1 af de �vrige bestyrelsesmedlemmer efter lodtr�kning.
Formanden og kassereren v�lges for sig. De �vrige p� valg v�rende medlemmer under eet, s�ledes at bestyrelsen selv konstituerer sig for s� vidt sidstn�vnte ang�r.
Valget finder sted ved simpel stemmeflerhed.
S�fremt formanden nedl�gger sit hverv midt i en valgperiode, konstitueres et af bestyrelsens medlemmer til formand, indtil n�ste generalforsamling.
Genvalg kan finde sted.
P� hver generalforsamling v�lges tillige 2 suppleanter.
G�rdejerske Anna Carlsson eller dennes repr�sentant er, s� l�nge hun har tinglyst sk�de p� nogen del af ejendommen - dog kun indtil udstykningen er tilendebragt - f�dt medlem af bestyrelsen uden stemmeret.

 

�9

Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender og fasts�tter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen holder m�de s� ofte, formanden finder det forn�dent, eller n�r mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt beg�rer dette hos formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig n�r mindst 3 medlemmer er til stede.
I tilf�lde af stemmelighed er formandens stemme den afg�rende ved enhver afstemning.
Forhandlingerne indf�res i forhandlingsprotokollen, som underskrives af de tilstedev�rende medlemmer.
Bestyrelsen kan, n�r den finder det forn�dent, s�ge fagkyndig bistand. Tegningsret ud�ves af formanden + 2 medlemmer af bestyrelsen. Ved afst�else eller pants�tning af fast ejendom kr�ves samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Udebliver et bestyrelsesmedlem p� 3 hinanden f�lgende m�der uden anmeldt forfald, betragtes han som udtr�dt af bestyrelsen.
Formanden er den korresponderende i foreningen.
Til formanden og kassereren ydes en �rlig godtg�relse, der fasts�ttes p� generalforsamlingen.

 

Regnskab og revision
�10

Regnskabet f�res af kassereren i henhold til en af bestyrelsen fastsat form.
Alle udgiftsbilag skal v�re forsynede med formandens attest.
Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger.
Kontanter over kr. 500.00 inds�ttes i en af bestyrelsen angivet bank eller p� girokonto, hvorfra pengene igen kan h�ves af formanden og kassereren i forening.
Regnskabs�ret er kalender�ret.
Ved �rets udgang udarbejdes en regnskabs- og statusoversigt, der underskrives af den samlede bestyrelse og tilstilles revisorerne inden den 1. februar.
Til at revidere foreningens regnskab v�lger generalforsamlingen 2 revisorer, hvis funktionstid er l �r, og for hver af dem 1 suppleant.
Revisorerne er pligtige til kritisk at revidere foreningens regnskab og efterse foreningens beholdning.
S�dant eftersyn er revisorerne berettiget til at foretage n�r som helst og desuden p� bestyrelsens forlangende.
Revisionen skal v�re tilendebragt inden 1. marts.
Revisionsbem�rkninger fremsendes skriftligt til bestyrelsen, der skal freml�gge disse p� generalforsamlingen.

�11

Fremkommer der sp�rgsm�l, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til at afg�re samme, men skal dog freml�gge sagen ved f�rstkommende generalforsamling til medlemmernes godkendelse. - I s�rdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordin�r generalforsamling.

�12

Foreningen kan ikke opl�ses, f�rend samtlige vej- og kloakanl�g under foreningen h�rende arealer er endeligt foretagne og approberede som f�rdiganlagte med kloak, vand og el. Derefter kan foreningen genopl�ses efter de i �7, stk. 9 anf�rte regler. Samtidig tages beslutning om anvendelse af foreningens ejendele.
�� Disse love tr�der i kraft den 29. april 1964.
�� S�ledes
vedtaget p� generalforsamlingen, den 29. april 1964.Sidst opdatetet: 27. februar 2005 17:10