Referat
GF Skovbo - Generalforsamling 11. april 2019

1 Valg af Dirigent

Generalforsamlingen begyndte kl. 19.38. Formanden bød velkommen.
Erik Bech blev foreslået som dirigent - og blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede at GF var indkaldt rettidigt og at de fremlagte forslag var rettidigt indleverede.
Der blev fremlagt en fuldmagt (Kastebjergvej 42).
Dirigenten pointerede at der måtte afgives een stemme pr. parcel, ved afstemninger.

3 Formandens Beretning

Bevæger man sig ad veje, stier og arealer i vores grundejerforening, lægger man umiddelbart ikke mærke til forandringer overhovedet. Men den opmærksomme bemærker, at nye lysmaster med LED-lys er opsat. Disse er opført ubemalede og i galvaniseret jern. Hvorvidt de er kønnere end de gamle må være en smagssag, men vi er fri for at se på ledninger. Lyset fra armaturerne er mere insisterende og skarpt i forhold til de nedtagne lysmaster med det bløde lysstofrørslys. De opsatte master skulle være af en højde/størrelse tilpasset lysbehovet på det enkelte sted, men vi må konstatere, at det ikke er lykkedes til fulde. Enkelte beboere på Syvendehusvej er chikaneret af lyskilden, der lyser langt tilbage ind på grundstykket og nærmest ind i boligen. På Skovbovænget hvor lysmasterne er opsat på den sydvendte side, når lyskilden umiddelbart ikke at oplyse fortovet på den nordvendte side. I øvrigt må vi konstatere, at en del af lysmasterne ikke står ordentlig fast, ligesom enkelte ikke er i lod. Kommunen er klar over dette og har derfor endnu ikke afsluttet afleveringsforretningen med entreprenøren. Denne er pt. ved at udbedre hængepartier på Pileagervej og Ved Skovgærdet. Så med lidt held, når entreprenøren vores område inden årsskiftet til - 2020.

 

Nabohjælpskiltene, som vi fjernede inden de tidligere lysmaster blev nedtaget, er helt bevidst ikke opsat endnu. De opsættes, når kommunen har afsluttet afleveringssagen med entreprenøren. 

 

Ser man ind på Ragnisvænge-området bliver man glad for det man ser, når man kunne have risikeret at se ind på et utal af rækkehusboliger. Ingen tvivl om, at stort set samtlige beboere i vores område er glade for at boligkomplekset, som tidligere foreslået fra kommunen, ikke blev til noget. I Planstrategi for Ballerup kommune, som pt. er gældende, kan man læse at Ragnisvænge er udlagt til beboelsesområde. 

Maria fra Udbakken kontaktede bestyrelsen og oplyste, at der var mulighed for at komme med indsigelser/kommentarer/ændringsforslag til Ballerup kommunes Planstrategi, men fristen var 281018. Bestyrelsen og beboere i området kom til tasterne. Essensen af indsigelserne var at få Ragnisvænge omdøbt til rekreativt område.

Indsigelserne var mange og medførte, at man fra planstrategi-kontoret vil lægge op til, at Ragnisvænge skal have ændret status til rekreativt område. MEN intet er sikkert, idet kommunalbestyrelsen ikke har fået præsenteret den fremtidige planstrategi og først får det i juni, hvor der skal stemmes om planen.

 

Fra Ragnisvænge kan man se toppen af Sofieskolebyggeriet. Der er fuld gang i byggeriet. Carsten Hyldgaard, Grevearkitekterne, som er tovholder på projektet håber, at byggeriet er færdiggjort ved udgangen af august i år. Af økonomiske årsagen, er der sket mindre ændringer i forhold til de oprindelige tegninger. Byggeriet vil være i to plan og hovedbygningen langs Damgårdsvej vil være længere end først planlagt. Boligarealet bliver en smule mindre end først planlagt. Der vil nu kun være græs på en del af tagarealet - det der kan ses. Facaderne vil blive beklædt med træprofiler og vinduesarealerne vil være henholdsvis tilbagetrukket og fremskudte, for at give liv til facaden. I øjeblikket søger man fonde om midler til haveanlæg og legeplads, som man håber på kan være færdiggjort inden årsskiftet.

 

Vinteren var god mod os i forhold til snenedbør. Kun enkelte gange måtte entreprenøren, der renholder vores fortove for sne, ud. Entreprenøren rydder fortsat sne, når der ligger 3 - 4 cm og han kører ud på eget initiativ. Umiddelbart har vi haft en udfordring med, at snerydningen foregik for sent i forhold til, hvornår snefaldet var ophørt. Forklaringen ligger i, at entreprenøren har mange snerydningsopgaver og GF-Skovbo’s fortove ligger sidst for rydning. Vi er ikke tilfredse med at ligge sidst på snerydningsruten. Medlemmerne bliver i tvivl om der overhovedet bliver sneryddet og går selv i gang med rydningen.

 

Den af bestyrelsen tidligere udarbejdede plan med forslag at øge trafiksikkerheden i vores område, i detaljer nævnt af mig ved sidste generalforsamling, er endnu ikke blevet forelagt kommunen. Kommunen er pt. ikke interesseret.  Man beskæftiger sig kun med at vurderingen af en maximal hastighed på 40 km/t i bydelen Egebjerg. Sagen ligger i øjeblikket hos politiet, der skal give sin godkendelse til, at der opsættes 40 km/t -zoneskilte ved indgangsvejene til Egebjerg. Så vi håber på, at kommunen herefter får tid til at se på vores og de andre grundejerforeningers trafiksikkerhedsforslag.

Bestyrelsens tidligere forslag om at anlæggelse en dobbeltrettet cykelsti på Skovbovænget ud for Hareskov Lilleskole er nu fjernet, idet flere beboere over for skolen havde indsigelser mod cykelstien. Bestyrelsen har herefter revideret forslaget om den dobbeltrettede cykelsti til, at kommunen må drage omsorg for en sikker trafikafvikling for de bløde trafikanter ud for Hareskov Lilleskole.

 

Affaldsordningen har efterhånden fundet et naturligt leje og medlemmerne har stort set fundet sig tilrette med ordningen. Ind i mellem tømmes beholderen ikke. Først er man i tvivl om renovationen overhovedet har været der, indimellem kommer de først dagen efter. Man kikker i naboens vogn og ser, at den er tømt. Man kontakter Vestforbrænding og reklamerer over, at beholderen ikke er tømt og at det må bero på en forglemmelse. Der ligger ikke en seddel i postkassen om, hvorfor beholderen ikke er tømt p.g.a ???. Vestforbrænding undersøger sagen og melder tilbage, at renovationsmedarbejderen havde bemærket en æggebakke af pap/papir i papirrummet, hvorfor beholderen ikke var blevet tømt. Så man må vente nogle uger inden beholderen tømmes. Alt i alt glæder man sig så over, at man ikke har fået tilsendt et bødeforelæg, når man nu havde forsøgt at overskride affaldsregulativet.

 

Ellers et meget roligt år, hvor der – heldigvis – ikke har være de store ting.

4 Regnskabsaflæggelse

Da nogle af de indkomne forslag kunne have indflydelse på budgettet, bliver budgettet fremlagt efter afstemningerne om de indkomne forslag.

5a Forslag fra Medlemmer

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne

5b Forslag fra Bestyrelsen

 1. Snerydnings-ordningen foreslås fortsat. Vedtaget

 2. Det årlige tilskud til Sølavet nedsættes til 40 kr. pr. parcel årligt.

  Begrundelse: Lis Suhr fremførte at tilskuddet er en stor post på GF Skovbos budget.
  Bestyrelsen støtter gerne Sølavet; men foreslår at man fremover støtter konkrete projekter.
  Peter Christensen forklarede at det kun var muligt at gennemføre de påtænkte forbedringer af bl.a. Stien, såfremt der var penge til det på Sølavets budget. De påtænkte forbedringer beløber sig til 70.000 Kr. En sådan udgift vil givetvis blive nedstemt på Sølavets generalforsamling.
  Sølavets økonomi er ikke p.t. i stand til at dække forbedringerne.

  Der blev spurgt til hvad udgifterne til vedligehold var. P.t. er udgiften til græsslåning og sivskæring 1.500 kr. årligt pr. parcel.

  Lars Agregaard fremførte at der på generalforsamlingen i 2018 blev fremført fra Sølavet, at tilbud på de påtænkte forbedringer var rekvireret, men endnu ikke modtaget. Peter Christensen havde ingen konkrete kommentarer til dette.

  Et medlem spurgte hvad det tidligere tilskud fra GF Skovbo var anvendt til.
  Peter Kristensen svarede at beløbet var blevet anvendt til vedligeholdelse af søen.

  Det blev foreslået at Sølavet delte regnskabet op i vedligeholdelse og forbedringer. Derved kunne man søge om tilskud til de konkrete udgifter. Administrativt må der dog påregnes forsinkelser, da det vil kræve vedtagelse i begge foreninger på deres respektive generalforsamlinger.

  Dirigenten spurgte om der var flere kommentarer til punktet.

  Et medlem spurgte til hvor privat området er.
  Peter Christensen forklarede at området rent faktisk ER privat. De omkringliggende parceller har fået tilskødet området, mod at vedligeholdelsen af området påfalder medlemmerne af Sølavet.

  Det blev foreslået at man formelt offentliggjorde at det er tilladt at passere rundt om søen. Peter Kristensen mente ikke dette var nødvendigt, da det er bekendtgjort på gentagne generalforsamlinger.

  GF Skovbos Bestyrelses forslag gik herefter til afstemning og blev vedtaget. 16 var for, 5 imod og 1 hverken for eller imod. Hermed var forslaget vedtaget.

6. Budget Fremlæggelse

Det foreslås at hæve kontingentet til 300 kr. pr. Parcel.
De øvrige tilskud til Egebjergbladet, Fælleshuset og Fællesudvalget for Grundejerforeninger i Ballerup, fortsætter uændret.
Efter vedtagelsen af Bestyrelsens forslag vedr. tilskudet til Sølavet, vil dette være 40 kr. pr. Parcel.

Budgettet blev vedtaget.

7 Valg til Bestyrelsen

Kasserer Lars-Bo Videbæk genvalgt
Bestyrelsesmedlem Lis Suhr genvalgt
Bestyrelsesmedlem Brian Sørensen genvalgt

8 Valg af Revisorer og Suppleanter

Suppleant: Maria von Holstein-Rathlou blev genvalgt

Suppleant: Lars Pødenphant Kiær blev valgt

Revisor: Erik Bech blev genvalgt

Revisor: Allan Zymt blev genvalgt

 

Revisor-suppleant: Asta Østergård blev genvalgt

Revisor-suppleant: Else Keller blev genvalgt

9 Eventuelt


Peter Christensen påpegede at der i grundejerforeningens vedtægter omkring tidsfristerne for indkaldelse af Generalforsamlingen og for indsendelse af forslag til Generalforsamlingen, kan være problemer med at overholde disse frister, såfremt indkaldelsen falder på bestemte datoer. Bestyrelsen tog det ad notam og vil se på problemet.

Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

.