Vedtægter for grundejerforeningen SKOVBO

§1                                                             Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbo. Dens hjemsted er Egebjerg-kvarteret i Ballerup kommune.

 

§2                                                             Medlemskab 

Enhver, der i henhold til slutseddel eller skøde er ejer af en parcel udstykket fra matr.nr. 9c Ballerup by og sogn eller matr.nr. 23b og c samme steds, forudsat at disse sidstnævnte parceller ligger nord for Kastebjerg­vej, er medlem af foreningen.  Medlemskab er pligtigt ifølge tidligere købekontrakter for parceller­ne, udstedt af A. Carlsson eller dennes repræsentant.

   Indbetaling af årskontingentet giver adgang til og stemmeret ved foreningens møder. Hvert medlem har én stemme uanset, hvor mange parceller den pågældende ejer. Et medlem, som har lovligt forfald, kan give et andet medlem eller tredjemand retsgyldig fuldmagt til at stemme for sig. Dog kan en person ikke møde med flere end én fuldmagt.

    Medlemmer er pligtig at anmelde bopælsforandring til formanden eller kassereren senest 14 dage efter flytningen.
    Når en grundejer overdrager sin grund til andre, er vedkommende dermed ophørt med at være medlem af foreningen og kan ikke gøre krav gældende over for denne. Den nye ejer indtræder i den gamle ejers rettig­heder og forpligtelser.

    Enhver grundejer er pligtig at renholde fortov og vejen ud for sin parcel indtil vejens midte og holde selve parcellen således fri for ukrudt, at dette ikke kaster frø eller sætter rødder på naboejendommen.
 

§3                                                             Foreningens formål

Foreningens formål er at repræsentere medlemmerne og at varetage deres interesser i alle fællesanliggender, herunder bl.a.

-          overfor offentlige myndigheder og private,

-          snerydningsordninger og lignende,

-          tilskud til lokale foreninger og aktiviteter, der tjener kulturelle eller sociale formål, og

-          sørge for ordenens opretholdelse og påtale, at parceller og fortove renholdes.

 

§4                                                             Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet erlægges forud hver januar måned. Af kontingentet afholdes de egentlige foreningsudgifter, og hvad der i øvrigt måtte skønnes nødvendigt efter vedtægterne. Er et medlem i restance til foreningen mere end 2 måneder efter forfaldstid, inddrives de pågæl­dende beløb ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden otte dage at betale det resterende beløb. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen, herunder porto og inkassosalær, betales af restanten.
 

§5                                                             Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes i april måned. Dagsorden og årsregnskab samt eventuelle forslag udsen­des til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen senest 14 dage inden dennes afholdelse.
   Dagsorden skal indeholde oplysning om de sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og skal i alle tilfælde omfatte følgende:

 

1) Valg af dirigent,

2) Protokol,

3) Formandens beretning,

4) Regnskabsaflæggelse

5) Forslag fra bestyrelse og medlemmer,

6) Bevillinger til det kommende år,

7) Valg af bestyrelse og suppleanter,

8) Valg af revisorer og suppleanter og

9) Eventuelt.

 

   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den afgør  ved almindelig stemmeflertal de forelagte sager. Dog kan der i sager under eventuelt ikke finde afstemning eller endelig beslutning sted. Stemmeafgivning foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 1/5 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Der føres protokol over de vedtagne beslutninger, og denne udsendes til medlemmerne, skriftligt eller elektronisk.

   Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts. Forslagsstilleren skal være til stede og motivere sit forslag.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen anmoder herom. Bestyrelsen er herefter forpligtet til at afholde generalforsamlingen inden 4 uger. Såfremt forslagsstillerne ikke er repræsenterede på generalforsamlingen med så stort et antal, at de svarer til 25% af medlemstallet, skal denne aflyses, medmindre bestyrelsen beslutter at gennemføre den. Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne, herunder opløsning af foreningen, kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer.
 

§6                                                             Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der af generalforsamlingen er valgt blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen bestående af formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for højst 2 år, således at formanden og ét medlem af bestyrelsen afgår de lige år, medens kassereren og 2 medlemmer af bestyrelsen afgår de ulige år. Formanden og kassereren vælges for sig. Genvalg kan finde sted. På hver generalforsamling vælges tillige 2 suppleanter.  

    Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender og fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes møde så ofte, som formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende ved enhver afstemning. Der føres referat fra møderne.
    Bestyrelsen kan, når den finder det fornødent, søge fagkyndig bistand og nedsætte særlige udvalg. Bestyrelsen har pligt til at behandle og afgøre spørgsmål af fælles interesse, rejst af medlemmer eller angående medlemmer. Sagerne fremlægges ved førstkommende generalforsamling.

    Såfremt formanden nedlægger sit hverv midt i en valgperiode, konstitueres et af bestyrelsens medlemmer, indtil næste generalforsamling.

 

§7                                                             Regnskab og revision

Kassereren fører kasseregnskabet og modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger i henhold til de af generalforsamlingen eller bestyrelsen trufne beslutninger. Udbetaling af beløb herudover må forinden attesteres af formanden.

    Regnskabsåret er kalenderåret. Ved årets udgang udarbejdes en regnskabs- og statusoversigt samt budget for det kommende år, der alle underskrives af den samlede bestyrelse.
   Til at revidere foreningens regnskab vælger generalforsamlingen 2 revisorer for ét år, og for hver af dem én suppleant. Revisorerne har pligt til kritisk og med hensyntagen til vedtægterne at revidere foreningens regnskab, der afleveres inden den 1. februar, og at efterse foreningens beholdning. Eftersyn kan af revisorerne foretages når som helst og især på bestyrelsens opfordring.
   Revisionen skal være tilendebragt inden 1. marts. Bemærkninger fremsendes skriftligt til bestyrelsen, der skal fremlægge disse på generalforsamlingen.

§8

Disse vedtægter træder i kraft den 21. juni 2007, og afløser lovene fra 29. april 1964, som vedtaget på generalforsamlingen, den 29. april 1964.