Protokol for generalforsamling 19. april 2007

i Grundejerforeningen Skovbo,

 

Ved generalforsamlingen 2007 var 15 parceller repræsenteret.

 

 

1. Valg af dirigent:

Arne Hansen blev enstemmigt valgt.

 

2. Protokol:

Protokol for 2006, som blev omdelt april 2006, blev kommenteret af en enkelt

grundejer som mente sig forkert refereret:

I referatet står: Bestyrelsen blev også bedt om at vurdere lovligheden i, at generalforsamlin­gen pålægger medlemmerne udgifter af denne art. (snerydning)

                      Medlemmet mener der burde stå: Bestyrelsen blev bedt om at få

vurderet lovligheden i, at generalforsamlin­gen pålægger medlemmerne

udgifter af denne art.

Herudover blev protokollen  godkendt enstemmigt, og kan læses på www.gfskovbo.dk

 

3. Formandens beretning:

Christian Halgaard:

Bestyrelsen har holdt en række møder, og diskuteret emner som kort skal refereres.

Bestyrelsen har også deltaget i fællesudvalgets møder.

Kommunen har oprettet et grønt råd, hvor Skovbos nuværende formand, Christian Halgaard  er indvalgt som repræsentant for grundejerforeningerne.

 

Møder med fællesudvalget:

- På fællesmøde var temaet: hegnsloven med ekspertise ved rådhusets sagsbehandler.

- Kommunen har efter kommunalreformen overtaget vedligehold af amtsveje, samt trafik­lys og busdriften.

-Storskraldsordningen er ændret, således at der ikke fremover medtages mindre mængder byggeaffald.

”Småt brændbart” skal anbringes i gennemsigtige plast-sække.

Der kan købes ekstra sække til dagrenovation for kr. 20,- pr.stk. Sækkene kan købes i SuperBedst, SuperBrugsen og på Rådhuset.

 

Trafik:

- Efter nyt slidlag på Syvendehusvej har trafiksituationen ikke ændret sig. Bestyrelsen har henvendt sig til kommunen for at få 40 km/t. begrænsningen på Syvendehusvej i Værløse til at fortsætte gennem Ballerup. Der er også er anbefalet hastighed på 40 km/t på Hækmosen i Herlev

 

Snerydning:

Snerydningen har virket, dog ikke uden kommentarer. Der er betalt for 4 rydninger hvoraf de 3 var i forbindelse med snestormen og fygningen.


 

 

Tilskud:

Grundejerforeningen yder tilskud til: Egebjergbladet, Egebjerg Fælleshus og Sølavet.

-Egebjergklubben (Egebjergbladet) foreslås uændret.

-For Egebjerg Fælleshus foreslås tilskud på. kr. 40,- pr. parcel, samme tilskud som sidste år.

-Hvad angår Sølavet foreslås uændret tilskud, som dog indefryses, indtil der findes en ansvarlig bestyrelse, som kan begrunde behov for tilskud.

.

Åbenhed:

Bestyrelsen anser det for vigtigt, at medlemmerne har mulighed for at få så mange og så fyldestgørende oplysninger som muligt, samt at deltage i aktuelle diskussioner.

- Hjemmesiden : www.gfskovbo.dk er tilgængelig med protokol, indkaldelser, billeder osv.

- Fremtidig brug af E-mail ,således at papir-kopiering og omdeling kan spares delvist.

- Medlemmerne opfordres igen til at oplyse/indsende mail-adresser.

 

Vedtægter:

Med indkaldelsen følger bestyrelsens reviderede forslag til ændrede vedtægter, efter at det første forslag blev kommenteret ved generalforsamlingen i 2006.

 

 

3a. Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning:

Formandens beretning blev vedtaget af generalforsamlingen.

Der kom både positive og negative kommentarer til beslutningerne omkring snerydningsordningen.

 

4: Regnskabsaflæggelse.

Sammen med indkaldelsen er der udsendt regnskab, samt kassererens uddybende kommentarer.

Kassereren gennemgik både regnskab og kommentarer under generalforsamlingen.

   

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse:

Som nævnt i indkaldelsen var der ikke forslag fra medlemmer.

 

5b. Forslag fra bestyrelsen omkring tilskud:

- Som beskrevet i indkaldelsen og under formandens beretning skulle der stemmes om - - Tilskud til Egebjerg Fælleshus på kr. 40,- pr. husstand.

- Tilskud til Egebjergbladet på kr. 15,- pr. husstand..

- Samt tilskud til Sølavet på kr. 15,- pr. husstand (beløbet blev som

   foreslået indefrosset)

Forslagene blev vedtaget af generalforsamlingen.


 

 

5c. Forslag fra bestyrelsen omkring snerydning:

Forslaget blev som nævnt under formandens beretning taget af dagsordenen.

Bestyrelsen vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som vil have til formål at vedtage moderniserede vedtægter.

Alle bedes give deres mening til kende omkring snerydning, brug mailadressen eller postadressen.

Det vil nok ikke være muligt at etablere en økonomisk forsvarlig ordning, som sikrer at der er ryddet kl. 700, men en ordning som sikrer, at der ikke også ligger sne overalt efter middag, og som hidtil måske adskillige dage frem.

I den nu overståede snerydningskontrakt anvendtes formuleringen ”tilstræbes at være ryddet inden kl. 700.

 

 

6. Budget og kontingentfastsættelse:

Budgetforslaget kontingentforslag kr.100,- (uden bidrag til snerydningsordning) blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

7. Bestyrelsesvalg:

 

Kasserer:                            Lars-Bo Videbæk blev enstemmigt genvalgt for de næste to år.

Bestyrelsesmedlemmer:    Brian Sørensen og Torsten Kyllesbech blev enstemmigt

genvalgt for de næste to år.

Suppleant:                          Lis Suhr blev enstemmigt genvalgt.

Suppleant:                          Ingelise Pedersen blev enstemmigt genvalgt

 

8. Revisorvalg:

Revisor:                              Erik Bech blev enstemmigt nyvalgt.

Revisor:                              Per Pors blev enstemmigt nyvalgt..

Revisorsuppleant:              Berit Sprange blev enstemmigt nyvalgt.

Revisorsuppleant:              Bjarne Jensen blev enstemmigt nyvalgt.

 

9. Eventuelt:

Bestyrelsens udkast til modernisering/ændring af foreningens love fik kommentarer fra enkelte grundejere.

Grundejerforeningens medlemmer opfordres til at sende deres E-mail adresse til foreningen. Du kan herefter forvente at få flere oplysninger, end de der udsendes med den årlige indkaldelse og protokol.

 

Kassereren opfordrer endvidere til, at man tilmelder sig betalingsservice, hvilket vil lette både grundejeren og foreningens kasserer.

 

 

 

 

De gode regler om ikke at bruge støjende redskaber,

efter 1600 lørdag

og efter 1200 søndag,

skal herved gentages!