Protokol for ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2007

i Grundejerforeningen Skovbo,

 

Ved den ekstraordinære generalforsamling 21.juni 2007 var 16 parceller repræsenteret.

Derudover var fremlagt seks fuldmagter, hvoraf de to var specifikke på vedtægter og snerydning, to var specifikke på vedtægter og snerydning samt ”stien” endelig var de to fuldmagter ikke  specifikke.

 

1. Valg af dirigent:

Arne Hansen blev enstemmigt valgt.

 

2. Protokol:

Protokol for den ekstraordinære generalforsamling 31. maj 2007, som blev omdelt primo juni 2007, blev enstemmigt godkendt, og kan læses på www.gfskovbo.dk

 

3a. Forslag fra bestyrelsen:

                      Bestyrelsens forslag til nye vedtægter, blev fremlagt til endelig vedtagelse.

Formanden spurgte om yderligere gennemgang var nødvendig, og om der var spørgsmål.

Forslaget kunne således endeligt vedtages med 2/3 flertal på denne ekstraordinære generalforsamling.

Der blev herefter stemt om vedtægtsændringen. Alle stemte for.

Det vil sige de 16 tilstedeværende samt 6 fuldmagter, var for forslaget og ingen imod.

Formanden takkede for tilliden, og dirigent og bestyrelse underskrev et eksemplar af vedtægterne, som opbevares i arkiv. Derudover vil original-dokumentet kunne læses på www.gfskovbo.dk i skannet udgave

Alle grundejere modtager desuden en lille folder med vedtægterne.

 

3b. Forslag fra bestyrelsen:

Da de nye vedtægter er vedtaget fremsætter bestyrelsen forslag om at snerydningsordningen søges gennemført i den kommende sæson med samme entreprenør, som klarede opgaven vinteren 2006-07

Bestyrelsen lovede at drage omsorg for at stien fra Udbakken til Skovbovænget bliver ryddet.

Der blev herefter stemt om forslaget. Alle stemte for.

Det vil sige de 16 tilstedeværende samt 6 fuldmagter.

Kasernen oplyser at kontingentet vil øges med kr. 200,- til formålet

                      Evemtuelle problemer med snerydningen, som sidste år via mail:

                      toky@mail.dk

 

4. Forslag fra medlemmer:

Et medlem foreslår, at der gives bestyrelsen bemyndigelse til at anvende et beløb op til 2.500,- således, at den uformelle ”sti” fra Skovbovænget til Skoven igen kan blive farbar, også for de som ikke er meget adrætte. Aftalen skal koordineres med Lilleskolen og gennemføres billigst muligt.

Der blev herefter stemt om forslaget, 13 stemte for herudover 4 ved fuldmagt. 1 medlem stemte imod.


Ét medlem mente ikke at sådanne udgiftskrævende forslag kan vedtages uden om den ordinære årlige generalforsamling.

Bestyrelsen gav udtryk for at ekstraordinære generalforsamlinger, netop er til for at kunne gennemføre sager, som ikke har været fremlagt ved tidligere generalforsamlinger.

Derudover mener bestyrelsen, at der skal være et vist råderum, hvor man ved bestyrelsesmøde kan vedtage udgifter, og derefter få accept eller kritik ved kommende generalforsamling.

 

5. Eventuelt:

                     

Et bestyrelsesmedlem ønskede at formanden henvendte sig til ejerne af 2 grunde, med hensyn til vedligeholdelse af hegn og fortov. Fortovet er stærkt medtaget og vanskeligt  at passere.

Formanden udbad sig en skriftlig anmodning, som vil blive fulgt.

 

- Hjemmesiden : www.gfskovbo.dk er tilgængelig med protokol, indkaldelser, billeder osv.

- Medlemmerne opfordres til at oplyse/indsende mail-adresser.

 

 

 

 

De gode regler om ikke at bruge støjende redskaber,

efter 1600 lørdag og efter 1200 søndag,

skal herved gentages!