Protokol for generalforsamling torsdag 23. april 2009.

i Grundejerforeningen Skovbo,

 

 

Ved generalforsamlingen 2009 var 14 parceller repræsenteret.

 

1. Valg af dirigent:

Erik Bech blev enstemmigt valgt.

 

2. Protokol:

Protokol for generalforsamlingen, 24. april 2008, blev omdelt primo maj 2008.

Protokollen blev godkendt uden kommentarer.

 

3. Formandens beretning:

(delvist på stikordsniveau)

 

Oplysninger fra bestyrelsesmøder, Kommunen, Fællesudvalget, Grønt Råd, osv.

 

Grundejerforeningen

                      -mange huse til salg, vanskelige tider for flytning

                      -restancer

 

Grønt Råd

                      -Sluk Lys: Verdensomspændende kampagne, den 28. marts

                      -Vandsparebrochuren

                      -GR-puljen

 

Kommunen

                      -Høring ang. Syvendehusvej 6: Skur i forhaven og fortætning generelt, iflg ny lovgivning.

                      Svar til kommunen:

                      -Bygningsreglement 2008 muliggør udvidelse af bebyggelsesgrad fra 25% til 30%

                      af grundens areal. Grundejerforeningen vil blive hørt, hvis nogen søger

-Oplysninger om hver matrikel og bebyggelsen vil blive offentligt tilgængelig på Ballerup.dk

                      -Grøn Plan. Omhandler bevarelse og udbedring af grønne områder. Handleplan for hvert år.

                      -Støjhandlingsplanen. Foranlediget af EU er kommunen støjkortlagt, så de værst ramte

                      områder gradvist kan forbedres. Støjskærme, støjsvag vejbelægning, osv.

Offentlig høring 23/2 til 21/4 2009, høringsmøde 19/3.

                      -Dong skal nedlægge el-kabler og opsætte ny gadebelysning, er begyndt i Måløv, Pederstrup

                      og Ballerup Centrum. uvist, hvornår de når Egebjerg.

 

Trafik

                      -Frederikssund-motorvejen

                      -Syvendehusvej (trafiksikkerhedsplan 2005)

                      -Vedtaget i kommunalbestyrelsen, mindre ændringer fra forslaget, efter høringsmøde,

                      antgl. til udførelse efter sommerferien.

                      -Trafiksikkerhedsplanen 2008

                      -Vedrører ikke vort område, da Syvendehusvej var på den gamle plan. Mulighed for

                      40 km. zoner i boligområder, som forsøgsprojekter. Flere grundejerforeninger

(bl.a. Skovbo) i Egebjerg har søgt om 40 km. zoner

                      -Affaldsplan skal vedtages 2009, høring efter udarbejdelse

 

Tilskud

                      -Egebjergbladet: uændret 15.- kr

                      -Egebjergklubben har 40 års jubilæum i september. Gave.

                      -Fælleshuset: uændret 40,- kr, flertal i FællesUdvalger af grundejerforeninger i. Egebjerg.

                      -Sølavet:

 

Snerydning (Torsten):

                      Snerydningen har fungeret,  og er udført seks gange i den forløbne vinter.

 

 

 

3a. Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning:

                       

                      - Sølavets repræsentant beklagede, at Grundejerforeningen ikke automatisk

ydede tilskud til Sølavet.

- Formanden oplyste, at det er generalforsamlingen, som bevilger tilskud, og

at forslag om tilskud, skal udsendes med indkaldelsen.

- Bestyrelsen vil overveje selv at forslå netop dette tilskud.

   Søen er en vigtig del af GF-SKOVBO

 

- Formandens beretning blev vedtaget af generalforsamlingen.

 

 

4: Regnskabsaflæggelse.

Sammen med indkaldelsen er der udsendt regnskab og budget.

Hertil kommer kassererens uddybende kommentarer.

Lars-Bo Videbæk gennemgik hovedpunkterne.

Generalforsamlingen vedtog regnskab og budget.

 

4a: Restancer:

Grundejerforeningen har ganske få medlemmer som ikke betaler rettidigt.

Ved personlig henvendelse til den der skyldt mest, blev beløbet betalt umiddelbart og kontant.

 

4b: Sølavet:

 - Sølavet har nu igen en formel bestyrelse, hvilket medfører at grundejerforeningen har udbetalt alle mellemværender.

   

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse:

Som nævnt i indkaldelsen var der ikke forslag fra medlemmer.

 

5b. Forslag fra bestyrelsen om Egebjerg Fælleshus:

- Som beskrevet i indkaldelsen og under formandens beretning skal der stemmes om tilskud til Egebjerg Fælleshus på kr. 40,- pr. parcel. Og om tilskud til Egebjergbladet på kr. 15,- pr. parcel.

- Derudover skal der også stemmes om gave til Egebjergklubben som bliver 40 år.

 Beløbsrammen er op til kr. 15,- pr parcel.

- Forslagene blev vedtaget af generalforsamlingen (alle stemte for).

                     

5c. Forslag fra bestyrelsen omkring snerydning:

- Forslaget om at fortsætte endnu en sæson med samme entreprenør blev vedtaget af generalforsamlingen.


 

6. Budget og kontingentfastsættelse:

- Budgetforslagets kontingentforslag på kr. 180,- blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

7. Bestyrelsesvalg:

Kasserer:                            Lars-Bo Videbæk.

    Bestyrelsesmedlem:                             Brian Sørensen

    Bestyrelsesmedlem:                            Torsten Kyllesbech

blev alle enstemmigt genvalgt for de næste to år.

                  

Suppleant:     Lis Suhr.

                      Suppleant:     Benny Spaniel.

                      blev begge enstemmigt genvalgt

 

                      Formanden: Christian Halgaard og

bestyrelsesmedlem Karen Lisbeth Arentoft var ikke på valg

                                                                                                           

8. Revisorvalg:

                      Revisor:        Erik Bech blev enstemmigt genvalgt.

                      Revisor:        Erik Persson blev enstemmigt nyvalgt.

       Revisorsuppleant:        Gerda Funck blev enstemmigt nyvalgt.

       Revisorsuppleant:        Asta Østergaard blev enstemmigt nyvalgt.

                     


9. Eventuelt:

En grundejer spurgte til ændringerne af kantsten langs Syvendehusvej.

De eksisterende ”revir”, som er opbygget af 5 rækker chaussesten, er sårbare og dyre at vedligeholde, derfor udskiftes med traditionelle granitkantsten.

I slutningen af tresserne og begyndelsen af halvfjerdserne, byggede Ballerup Kommune mange veje med revir og med Bornholmsk granit i asfaltbelægningen. Udbakken har endnu det rødlige skær af Bornholmsk granit.

 

En anden grundejer synes at Grundejerforeningen var for billig, at være medlem af, og at der blev et for lille ”råderum”.

Efter lidt debat, blev der dog enighed om, at grundejerforeningen har forholdsvis få aktiviteter, og at en kapital på ca. kr. 50.000,- må være passende.

 

                            

Efter generalforsamlingen:

-       En opfordring fra medlemmer til at få fortovene repareret. Eksempelvis er der meget mangelfulde reparationer efter TDC´s gentagne kabelreparationer ved T-kryds Skovbovænget og Udbakken.

-       Der er kommet oplysning om at Udbakken sandsynligvis vil få nyt slidlag i år. Derfor kunne det være en god ide at reparere fortove inden.

 

Anden orientering:

- På Ballerup Kommunes hjemmeside kan man se luftfoto af området, eller tegninger med angivelse af bygninger, skel, matrikelnumre og grundejerforeningernes udstrækning. Du kan også se hvor vandstikledningen er ført ind og også omtrent hvor stophanen er.

                                                   


Åbenhed:

- Bestyrelsen anser det for vigtigt, at medlemmerne har mulighed for at få så mange og så fyldestgørende oplysninger som muligt.

-  Hjemmesiden : www.gfskovbo.dk er tilgængelig med protokol, billeder osv.

-  Fremtidig brugt således at papir-kopiering og omdeling delvist kan spares ved anvendelse af E-mail.

- Grundejerforeningens medlemmer opfordres til at sende deres E-mail adresse til foreningen. Du kan herefter forvente at få flere oplysninger, end de der udsendes med den årlige indkaldelse og protokol.

 

Forsyning:  

-       Der vil blive gravet el-kabler ned sidst på året 2009 eller begyndelsen af 2010. På DONG´s hjemmeside er stadig anført 2009. Egebjergbladet oplyser sidste kvartal 2009 og de to første i 2010.  

-       Sammen med elkablerne bliver der nedgravet ”trækrør” således at lyslederkabler kan pustes igennem, når og hvis der er tilstrækkelig tilslutning

-       Der vi være grundejere, som vil blive berørt af kabelgravningen. Kabler nedlægges i den side, hvor eksisterende lysmaster er placeret. Flere steder er der ikke det areal bag fortovsbelægningen, som der bør være.

 

Busdrift:     

                       -    Bus linjen 151 skal nedlægges, men erstattes i stor udstrækning af bus 165.

                            Linje 165 skulle give forbindelse til Bagsværd og Lyngby.

                            Ændringerne skal først til høring.

                            Vi du vide mere så tast ”bus 165 i GOOGLE.

 

Storskraldsordningen:

- Lysstofrør og ”sparepærer” indeholder kviksølv og skal derfor afleveres

   genbrugsstationen

- Der medtages ikke byggeaffald, heller ikke i mindre mængder.

  Småt brændbart” skal anbringes i gennemsigtige plast-sække.

  Der kan købes ekstra sække til dagrenovation for kr. 20,- pr.stk.

  Sækkene kan købes i SuperBest, SuperBrugsen og på Rådhuset.

                      - Malings-rester og bygningsaffald må man selv bringe til genbrugspladserne

 

 

 

De gode regler om ikke at bruge støjende redskaber,

lørdag efter kl. 1500  og søndag efter kl. 1200,

skal herved gentages!