Protokol for generalforsamling torsdag 24. april 2008.

i Grundejerforeningen Skovbo,

 

Foto fra 1962 taget fra Skovbovænget 129, man ser Vasehøj til venstre.

Det hvide hus til højre for trætoppen er Udbakken 22.

 

Herunder gengives Ballerup Måløv Kommunes tegning fra 1967, som angiver omfanget af grundejerforeningen Skovbos område. Tegningen kan Downloades fra www.gfskovbo.dk

En dagsaktuel tegning findes under www.ballerup.dk

Læg mærke til at en fortsættelse af Nordbuen og videre gennem Cowboy-byen, aldrig blev til noget. Plantegningen er også så gammel, at mange sommerhuses placering er angivet.


 

 

Ved generalforsamlingen 2008 var 17 parceller repræsenteret.

 

1. Valg af dirigent:

Erik Bech blev enstemmigt valgt.

 

2. Protokol:

Protokol for den ekstraordinære generalforsamling  21. juni 2007, som blev omdelt ultimo juni 2007, blev enstemmigt godkendt.

 

3. Formandens beretning:

Christian Halgaard:

Bestyrelsen har holdt en række møder, og diskuteret emner som kort skal refereres.

Formanden har også deltaget i fællesudvalgets møder.

Formanden er indvalgt i Kommunens grønne råd og refererede kort de vigtigste ting herfra.

Vedtægter:

De nye vedtægter har ikke givet anledning til problemer.                   

 

Fællesudvalget:

Fællesudvalget er åbent for alle grundejerforeninger i Ballerup og den enkelte grundejerforening bidrager med 1,50 kr. pr. husstand.

 

Møder med fællesudvalget:

 

Trafik:

-          Der er intet nyt om Frederikssund motorvejen.

-          Efter asfaltering af Syvendehusvej forrige år har trafiksituationen ikke ændret sig. Bestyrelsen har tidligere henvendt sig til kommunen for at få 40 km/t. begræns­ningen som eksisterer i de tilstødende kommuner, til at fortsætte gennem Ballerup.

-          Nu har Kommunen taget hul på trafik­planen fra 2004 vedr. Syvendehusvej.

-          Nu er der bevilget kr. 100.000.- til planlægning samt 1.700.000,- til arbejdet.

-          En ny trafikplan, er under forberedelse med offentlig høring og borgermøder før den politiske beslutning, antagelig i september 2008. 

 

Pæremosevej:

Grundejerforeningen Egebjerglund Syd henstiller, at der ikke sker gennemkørende færdsel ad Pæremosevej.

 

Forurening:

Al byzonejord betragtes som lettere forurenet! Skal der fjernes jord fra din parcel, bør du derfor forhøre dig om reglerne.

 

Olietanke:

Den enkelte grundejer har pligt til at kende fabrikationsår samt nedlægnings eller opstillingsår og foranledige rettidig og korrekt sløjfning. Der er således også regler for overjordiske tanke. Kontakt derfor kommunen i god tid for at få korrekt vejledning.

 

Sølauget:

Sølauget er stadig uden formel bestyrelse, hvilket medfører at grundejerforeningen ikke kan bevilge tilskud.

 

Sti til skoven:

Ved seneste ekstraordinære generalforsamling i 2007, blev bestyrelsen bemyndiget til at anvende op til kr. 2.500,- i et forsøg på at rette op på stien som går over Lilleskolens areal. Senere har bestyrelsen vurderet at naturen sammen med en venlig hånd fra skolens pedel har gjort stien tilstrækkelig farbar.


 

 

Snerydning:

Snerydningen har fungeret, to gange i den forløbne sæson og begge gange i 2008.

 

Tilskud:

Grundejerforeningen yder tilskud til: Egebjergbladet, Egebjerg Fælleshus og Sølavet.

- Egebjergklubben foreslås uændret.

- Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at hæve tilskuddet til Fælleshuset.

Renholdelse:

-Bestyrelsen har skrevet til to grundejere om renholdelse af fortovsarealet, som var stærkt tilgroet og vanskeligt passabelt, begge steder gav det anledning til at forholdene blev bragt i orden.

-Bestyrelsen har ligeledes påtalt grusbunker og fliser som var oplagret i længere tid, påtalen har bragt 3 ud af 4 forhold i orden.

 

Åbenhed:

Bestyrelsen anser det for vigtigt, at medlemmerne har mulighed for at få så mange og så fyldestgørende oplysninger som muligt.

- Hjemmesiden : www.gfskovbo.dk er tilgængelig med protokol, billeder osv.

- Fremtidig brug således at papir-kopiering og omdeling kan delvist spares ved anvendelse af E-mail.

- Grundejerforeningens medlemmer opfordres til at sende deres E-mail adresse til foreningen. Du kan herefter forvente at få flere oplysninger, end de der udsendes med den årlige indkaldelse og protokol.

 

Kommuneplanen

- som vedrører alt, hvad der foregår i kommunen f.eks. fortætning i boligkvarterer:

Planstrategi er udsendt til høring, og der er borgermøde i august.

 

Affaldsplan:

- I kommunalt regi skal affaldsplanen revideres hvert 4. år sammen med Vestforbrændingen. Der er offentlig høring september- oktober.

 

 

Storskraldsordningen:

- Der medtages ikke byggeaffald, heller ikke i mindre mængder.

Småt brændbart” skal anbringes i gennemsigtige plast-sække.

Der kan købes ekstra sække til dagrenovation for kr. 20,- pr.stk.

Sækkene kan købes i SuperBedst, SuperBrugsen og på Rådhuset.

Malings-rester og lignende må man selv bringe til Genbrugspladserne.

 

3a. Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning:

Formandens beretning blev vedtaget af generalforsamlingen.

 

4: Regnskabsaflæggelse.

Sammen med indkaldelsen er der udsendt regnskab og budget.

Herudover også kassererens uddybende kommentarer.

Lars-Bo Videbæk gennemgik hovedpunkterne.

Generalforsamlingen vedtog regnskab og budget.

   

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse:

Som nævnt i indkaldelsen var der ikke forslag fra medlemmer.

 

5b. Forslag fra bestyrelsen om Egebjerg Fælleshus:

- Som beskrevet i indkaldelsen og under formandens beretning skal der stemmes om tilskud til Egebjerg Fælleshus på kr. 40,- pr. parcel. Og om tilskud til Egebjergbladet på kr. 15,- pr. parcel.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen (alle stemte for).

- Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at hæve tilskuddet til Fælleshuset.

 

5c. Forslag fra bestyrelsen omkring snerydning:

Forslaget om at fortsætte endnu en sæson med samme entreprenør blev vedtaget af generalforsamlingen.

 

 

6. Budget og kontingentfastsættelse:

-Budgetforslagets kontingentforslag på kr. 240,- blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

7. Bestyrelsesvalg:

Formand:      Christian Halgaard blev enstemmigt genvalgt for de næste to år.

    Bestyrelsesmedlem:      Karen Lisbeth Arentoft  blev enstemmigt genvalgt for de næste to år.

                   Suppleant:       Lis Suhr enstemmigt genvalgt.

                   Suppleant:       Benny Spaniel blev enstemmigt nyvalgt.

8. Revisorvalg:

                      Revisor:        Erik Bech blev enstemmigt genvalgt.

                      Revisor:        Lars Bærensen blev enstemmigt genvalgt.

       Revisorsuppleant:       Berit Sprange blev enstemmigt genvalgt.

       Revisorsuppleant:       Bjarne Jensen blev enstemmigt genvalgt.

                     

 

9. Eventuelt:

En grundejer undrede sig over foreningen ejendommelige dækningsområde. Selve det formelle område er fyldestgørende beskrevet i vedtægterne. Alligevel kan det det undre, at der er parceller på Digevænget, Kikudbakken og den sydlige side af Kastebjergvejs halve længde, som er en del af grundejerforeningen Skovbo. En del af forklaringen er at den gamle vej forbi Vasehøj ikke følger kommunegrænsen mod Herlev på et langt stykke. Som en konsekvens af kommunegrænsen kan man på Digevænget se to brandhaner med få meters mellemrum, den ene får vand fra Herlev, den anden fra Ballerup.

På Ballerup Kommunes hjemmeside kan man se luftfoto af området, eller tegninger med angivelse af bygninger, skel, matrikelnumre og grundejerforeningernes udstrækning.

 

En anden grundejer var bekymret for, om udgifterne til snerydningen kan løbe løbsk under en vinter med megen sne.

Kontrakten som den har set ud hidtil, giver mulighed for at stoppe snerydningen uden varsel efter 8 rydninger


 

 

 

Der plukkes anemoner i Hareskoven 1970

 

 

 

 

De gode regler om ikke at bruge støjende redskaber,

lørdag efter kl. 1500  og søndag efter kl. 1200,

skal herved gentages!