Protokol for generalforsamling 6. april 2006

i Grundejerforeningen Skovbo,

 

 

  Ved generalforsamlingen 6. april 2006 var 20 parceller repræsenteret.

 

 

Tekstboks: Karen Lisbeth Arentoft har udlånt 2 billeder: Egebjergvej 1978. (billederne er digitalt gjort til ét)
Træerne er ved ”Søndergaards” gård, nogle af træerne står ved Netto og ”skildpaddetransformeren”. Jordbundsprøven bliver taget ved det nuværende Egebjerghuse.

 

1. Valg af dirigent:

Finn Roar blev enstemmigt valgt.

 

2. Protokol:

Protokol for 2005, som blev omdelt primo maj 2005, blev enstemmigt godkendt.

 

3. Formandens beretning:

Christian Halgaard:

Kort efter sidste års generalforsamling døde bestyrelsesmedlem John Dam.

Suppleant Karen Lisbeth Arentoft blev herefter bestyrelsesmedlem.

Der har været 3 bestyrelsesmøder i årets løb og

 

Møder med fællesudvalget:

- Bekæmpelse af bjørneklo, anmeld fund til kommunen!

- Kommunen opretter ”GRØNT RÅD” som samarbejder med borgerne i miljøspørgsmål.

- Fortove skal holdes rene og fri for ukrudt, hække skal klippes. Normalt er skellinjen ca. 30 cm bag flise eller SF-stens belægning, men der er flere varianter i området, så se efter lygtepæle eller TDCs antenne skabe.

- Der skal kunne passere en tvillingebarnevogn mellem hæk og parkerede biler!

Trafik:

                      - Skovbos bestyrelse rundsendte i 2005 en opfordring til at reagere på

Kommunens handlingsplan for trafiksikkerhed. Det medførte 12 henvendelser

fra Egebjerg, hvor de fleste påpeger, at trafiksaneringen af Syvendehusvej bør

prioriteres højt. Siden har Syvendehusvej fået nyt slidlag, og der vil nok gå

endnu nogle år før en egentlig trafiksanering bliver iværksat.

Egebjergnettet:

                      Bestyrelsen deltager ikke aktivt i planerne, men Lars-Bo har fulgt møderne.


Snerydning:

Ved sidste generalforsamling blev bestyrelsen pålagt, at undersøge mulighederne for en fælles snerydning. Torsten fremlægger resultatet.

Tilskud:

Grundejerforeningen yder tilskud til: Egebjergbladet, Egebjerg Fælleshus og Sølavet.

-Egebjergklubben foreslås uændret.

- Egebjerg Fælleshus i løbet ind i problemer med forøgede udgifter til Ballerup Kommune samtidig med svigtende udlejning. Derfor foreslås tilskuddet øget til kr. 50,- pr parcel, samme tilskud som i årene 1999-2002. Derudover foreslås at grundejerforeningen allerede i år giver kr. 25,- ekstra pr. parcel.

-         Sølavet fik sidste år et forhøjet tilskud til oprensning. Sølavet blev opfordret til at offentliggøre regnskab og budget i forbindelse med tilskud. Sølavet blev derudover opfordret til at fjerne eller ændre skiltene om fiskeri.

-         I modsætning til de andre tilskudsmodtagere har grundejerforeningen ikke modtaget materiale fra Sølavet.

 

Åbenhed:

Bestyrelsen anser det for vigtigt, at medlemmerne har mulighed for at få så manege og så fyldestgørende oplysninger som muligt.

- Hjemmesiden : www.gfskovbo.dk er tilgængelig med protokol, indkaldelser, billeder o.s.v.

- Bemærkninger til regnskabet, som desværre ikke blev vedlagt indkaldelsen.

- Fremtidig brug således at papir-kopiering og omdeling kan delvist spares ved anvendelse af E-mail.

- Medlemmerne opfordres til at oplyse/indsende mail-adresser.

Vedtægter:

Bestyrelsen både den nuværende og tidligere har diskuteret muligheden for at gøre vedtægterne mere tidssvarende.

Sammen med indkaldelsen er udsendt et udkast til en sådan ændring.

- Udkastet afspejler ikke nødvendigvis en enig bestyrelse og er tænkt som et diskussionsoplæg såfremt nogen under generalforsamlingen, eller senere har ideer og forslag.

 

3a. Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning:

Finn Roar repeterede formandsberetningens væsentligste punkter og gjorde opmærksom på de mange parkerede biler på vejene. Der er et krav til 2 parkeringspladser på egen grund såfremt byggetilladelsen er efter 1968, hvor der kom nyt bygningsreglement.

En mindre vej som Udbakken, Kigudbakken, Digevænget og Kastebjergvej er 10 meter bred, her er kørebanen 6 meter og hvert fortov 2 meter. ”Grenene” på Udbakken samt Syvendehusvej og Skovbovænget kan have andre mål.

Kasserer Lars-Bo har fulgt de fleste møder omkring Egebjergnettet og anbefaler at medlemmerne indbetaler kr. 200,- til Egebjergnettet som interesseret i at få et godt og billigt tilbud på bredbånd. ”Egebjergnettet” bruger ikke penge, så skulle Egebjergnettet ikke blive til noget vil man kunne regne med at få pengene retur.

Fra Sølavet oplystes, at skiltene bliver stående som de er, for at forhindre voksne fiskere udefra. Heri ligger således at børn, som fisker karusser er velkomne.

Formandens beretning blev vedtaget af generalforsamlingen.

 

4: Regnskabsaflæggelse.

Uddybende forklaring til udvalgte regnskabsposter:


Gebyrer:

- Der opkræves gebyr svarende til ét års kontingent far ejendomsmæglere og advokater, som i forbindelse med handel af en ejendom søger oplysninger fra Grundejerforeningen.

Der opkræves rykkergebyr på kr. 20,- ved for sen betaling. Der opkræves  kr. 25,- i indskud fra nye medlemmer.

Driftsomkostninger:

- Tryk/kopiering (kr. 1,- /stk) og omdeling (kr. 3,-/stk.) af indkaldelser, referater, trafikplansopråb og indbetalingskort.

Kontorgodtgørelse til kasserer (kr. 1.500,-) og sekretær (kr. 500,-)

Hjemmeside: www.gfskovbo.dk i 2005 kr. 476,- (etablering) herefter kr. 200,- årligt.

Renter og gebyrer:

-BG-bank for håndtering af foreningens konto.

- Etablering af betalingsservice (engangsudgift i 2005 på kr. 1.450,-)

- Fra 2006 vil der være et gebyr på kr. 8,- pr. opkrævning i alt ca. kr. 1.000,-.

Møder m.v.:

- Fortæring ved generalforsamling – et tilbud til alle medlemmer.

- Fortæring ved bestyrelsesmøder.

F.U.

- Kontingent til fællesudvalget for grundejerforeningerne i Ballerup Kommune (kr. 1,50 pr. husstand).

Bestyrelsesaktiviteter:

- Julegave (julevin) til max. kr. 300,- pr. bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen har vedtaget, at der ikke længere udbetales honorarer til bestyrelsesmedlemmer, til gengæld er der etableret opkrævning over betalingsservice, hvilket mindsker kassererens arbejde.

Særlige udgifter.

- Bestyrelsen fik for år tilbage bemyndigelse til at bruge af ”formuen”, ved generalforsamling 2005 vedtoges det at give Lilleskolen en gave, det er nu blevet til nye fodbold-net for kr. 2.041,-.

- Bårebuket til bestyrelsesmedlem John Dam.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse:

Som nævnt i indkaldelsen var der ikke forslag fra medlemmer.

 

5b. Forslag fra bestyrelsen om Egebjerg Fælleshus:

- Som beskrevet i indkaldelsen og under formandens beretning skal der stemmes om forøget tilskud til Egebjerg Fælleshus på kr. 25,- pr. husstand.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen 18 stemte for, 2 stemte imod og ingen undlod at stemme.

 

5c. Forslag fra bestyrelsen omkring snerydning:

- som beskrevet i indkaldelsen har generalforsamlingen både i 2004 og 2005 beskæftiget sig med snerydningsproblemerne. Bestyrelsen har derfor indhentet tilbud på professionel assistance. Torsten K. oplæste det skriftlige tilbud fra STV-maskin-service, tilbudet blev fremlagt til medlemmernes drøftelse.

Når man ser tilbage på den forgangne vinter er tilbudet nok lidt optimistisk sat til højst 10 rydninger, bestyrelsen har dog valgt at foreslå ordningen som et 1


årigt forsøg, - opkræve kr. 200,- pr. husstand og klare evt. difference ved hjælp af foreningens formue

Enkelte medlemmer specielt fra Syvendehusvej var utilfredse, idet man her er udsat for, at enhver snerydning ødelægges af en efterfølgende kommunal snerydning på Syvendehusvej.

Bestyrelsen blev også bedt om at vurdere lovligheden i, at generalforsamlin­gen pålægger medlemmerne udgifter af denne art.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen 14 stemte for, 6 stemte imod og ingen undlod at stemme.

 

6. Budget og kontingentfastsættelse:

     Udpluk af væsentlige poster:

- Egebjergbladet                                     kr. 1.845,00

- Fælleshuset                                           kr. 6.150,00

- Skovbo Sølav                                        kr. 1.845,00

- Fællesudvalget                                      kr.    184,50

- Kontorhold kasserer                             kr. 1.500,00

- Kontorhold sekretær                             kr.    500,00

- Omdelinger               ca.  kr.    750,00

- Tryk eller kopi           ca.  kr.        1,00 pr. side - pr. omdeling

Budgettet indeholdt bidrag til Egebjergbladet, Fælleshuset og Sølavet, men ikke snerydningsordning som først skulle under afstemning.

Budgetforslaget ( kr.160,- + kr.200,- til snerydning) blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

7. Bestyrelsesvalg:

Grundet unormalt formandsskift 2005 var formanden på valg ifølge lovene.

Formand:                           Christian Halgaard blev enstemmigt valgt for de næste to år.

Bestyrelsesmedlem:        Karen Lisbeth Arentoft blev enstemmigt valgt for de næste to år.

Suppleant:                         Lis Suhr enstemmigt nyvalgt.

 

8. Revisorvalg:

Revisor:                             Gunnar Pedersen blev enstemmigt genvalgt.

Revisor:                             Lars Bærensen blev enstemmigt nyvalgt.

Revisorsuppleant:             Jørgen Funch blev enstemmigt genvalgt.

Revisorsuppleant:             Asta Østergaard blev enstemmigt nyvalgt.

 

9. Eventuelt:

Bestyrelsens udkast til modernisering/ændring af foreningens love fik kommentarer fra enkelte grundejere. De kommenterede punkter drejede sig om formandens pligt til at afholde bestyrelsesmøde på 2 bestyrelsesmedlemmers opfordring, samt at protokol skal omdeles evt. på sigt som E-mail. En grundejer roste initiavet til en kommende vedtægts­ændring. Andre ønskede §5 (administrationsfontet) og §12 (foreningens opløsning) bevaret i de nye vedtægter.

 

Grundejerforeningens medlemmer opfordres til at sende deres E-mail adresse til foreningen. Du kan herefter forvente at få flere oplysninger, end de der udsendes med den årlige indkaldelse og protokol.

 

Kassereren opfordrer endvidere til, at man tilmelder sig betalingsservice, hvilket vil lette både grundejeren og foreningens kasserer.

Regnskab og opdateret budget er vedlagt.