Protokol over generalforsamling 2004

 i Grundejerforeningen Skovbo.

 

Sted:              Egebjerg Fælleshus

Fremmøde:     20 parceller ud af 122.

Tid.:               Torsdag d. 15. april 2004 kl. 1930.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syvendehusvej under anlæg 1968-69. Vasehøj til højre med en gavl der ikke eksisterer mere.

Til venstre en Renault 4L et skilt som angiveligt indeholdt navnet Ragnisvænge.

Arkitekterne Iversen og Plums kædevillaer var først senere opført og til salg årsskiftet 1969-70.

 

 

1.  Valg af dirigent.

Arne Leth Hansen blev enstemmigt valgt til aftenens dirigent.

 

2. Protokol.

Protokol for generalforsamling 2003 blev godkendt.

En enkelt parcel havde modtaget en fejl-kopieret indkaldelse til denne generalforsamling, men havde dog fundet frem til det rigtige tidspunkt.

 

3.  Formandens beretning

Der er allerede sidste år blevet introduceret en ny affaldsordning med afhentning af papir og reklamer i affaldsbeholder, på samme måde som haveaffald. Beholderen er med blåt låg, og kan erhverves for kr. 100,- leveret på adressen.

Årsagen til dette nye initiativ er vanskeligheder med at opnå den krævede kvote på indsamlet papir til genbrug, denne ordning skulle gøre det lettere og mere attraktivt at returnere papir, i stedet for at bruge skraldeposen. Formanden har ikke nogen fornemmelse af hvor populær ordningen er. Beholderen tømmes hver ottende uge.

 

Der har været forskellige aktiviteter vedrørende et fælles kommunikationsnet, som det også har kunnet læses i Egebjergbladet.

En enkelt grundejerforening har taget initiativ til at undersøge mulighederne for alternative udbydere af bredbånd, dvs. kabel-TV og internet.

Ballerup Kommune har parallelt til dette også et projekt kørende. Det omhandler et kommunalt net med bredbånd og gratis telefoni inden for kommunegrænsen.

Tidshorisonten skulle være ”et par år”. Der foreligger pt. Ikke noget konkret fra kommunen.

 

Der er lagt op til stridigheder omkring brugsretten til Fælleshuset.

Lejekontrakten skal genforhandles med kommunen i år, og Fællesvirket i det ”nye Egebjerg” vil gerne have brugsret til Fælleshuset.

Der er nogen fortrydelse over dette idet det ”nye” Egebjerg råder over 11 beboerhuse som i modsætning til Fælleshuset kun benyttes sparsomt.

 

Ragnisvænge er lejet ud til Grantoftegård, der er foretaget indhegning og der vil blive udsat får og måske andet kvæg. Arealet er udlejet for en periode på 3 år.

Der vil være fri adgang via led, så området stadig kan benyttes. Man bør dog tage hensyn til fårene når man lufter hunde.

 

2a. Spørgsmål til formandens beretning.

Er der anvendt penge til ovennævnte aktiviteter?

Formandens svar: nej.

Hvorledes med den stærkt tiltrængte renovering af Syvendehusvej?

Formandens svar: Der skulle være afsat penge til den planlagte ændring med almindelige kantsten i stedet for revir, samt byporte. De bliver blot ikke bevilget det ene år efter det andet.

 

Hvorledes med forureningssagerne?

Arne Leth Hansen oplyser at amtets horisont er 2019 samt at det er blevet kutyme at nedsætte grundværdierne med kr. 500.000,-

 

3a. Regnskabsaflæggelse.

Kassereren redegjorde for det reviderede regnskab som var udsendt til alle parceller.

Der har ikke været mange aktiviteter, og økonomien gav et lille overskud.

3b. Budget.

Der forventes ikke særlige udgifter.

Budgettet indeholdt forslag om nedsættelse af tilskuddet til Sølauget.

Budgettet indeholdt ligeledes forslag om tilsvarende nedsættelse af medlemsbetalingen.

En grundejer gjorde gældende at honorarer og andre omkostninger udgør en væsentlig del af budgettet, samt at bestyrelsesmedlemmer i mange foreninger gør deres arbejde gratis.

Formanden oplyste at grundejerforeningen ikke er frivillig, og at man ikke kan sammenligne med et spejderkorps eller tilsvarende.

Samme grundejer gav udtryk for at det er muligt at nedlægge grundejerforeningen.

Formanden oplyste, at der på den enkelte parcel er tinglyst pligt til at være medlem af en grundejerforening.

Budgettet blev vedtaget med 15 stemmer for, der blev ikke optalt om der var nogen der stemte imod eller blot undlod at stemme for.

 

4. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog at grundejerforeningen anvender kr. 10.000,- til fælles glæde for alle medlemmer, idet det er 40 år siden at de nuværende vedtægter blev vedtaget. (Grundejerforeningen må dog være betydeligt ældre.)

Forsamlingen og bestyrelse nåede frem til følgende forslag:

1. En fest.

2. Bænke i området.

3. Legeredskaber til børnene evt. i samarbejde med lilleskolen.

4. En bådebro ved søen.

5. Et åbent hus arrangement med grundejerforeningen som vært.

6. En udvidelse af haveaffaldsordningen således, at den kunne starte 14 dage tidligere.

 

Ingen af forslagene blev vedtaget. Der var til gengæld 12 stemmer for at overlade beslutningerne til bestyrelsen.

 

5. Forslag fra forsamlingen.

Der blev opfordret til at bestyrelsen undersøger mulighederne for en snerydningsordning. Der ryddes dårligt mange steder, og man skal være opmærksom på, at det er grundejeren som har rydningspligt, som i yderste konsekvens gælder helt til vejmidten.

 

6.Valg.

Brian Sørensen blev genvalgt som formand (for ét år)

John Dam blev genvalgt som bestyrelsesmedlem

Ingelise Pedersen blev genvalgt som suppleant

Karen Lisbeth Arentoft blev genvalgt som suppleant

Gunnar Pedersen blev genvalgt som revisor

Palle Østergaard blev genvalgt som revisor

Lis Suhr blev nyvalgt sum revisorsuppleant

Jørgen Funck blev genvalgt som revisorsuppleant.

Bestyrelsen består derudover af følgende som ikke var på valg:

Lars Bo Jacobsen (kasserer), Finn Roar og Torsten Kyllesbech (sekretær).

 

 

P.S. Per Groth udbad sig, at der i referatet fremgik de nyeste oplysninger vedr Syvendehusvejs kritiske tilstand.

Formanden: Jeg har talt med Per Sørensen (Ballerup kommune), og der er ikke nogen aktuelle planer, og ingen bevillinger for 2004. Der er dog en ny trafikplan på vej til høring, sandsynligvis sidst på året.

 

Husk de gode leveregler med hensyn til hunde, maskiner i weekend o.s.v

 

Lilleskolen er netop ved at foretage udvidelse af legeområderne på eget initiativ, de bygger et ”FORT”

 

Foto udlånt af Benny Spaniel.

Sidst opdateret: 27. februar 2005 17:25