LOVE
FOR
GRUNDEJERFORENINGEN
» SKOVBO «

 *

 

Navn og hjem-sted
§ 1

Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbo. Dens hjemsted er Ballerup-Måløv kommune.

 

Medlemskab
§2

Enhver, der i henhold til slutseddel eller skøde er ejer af en eller flere parceller udstykkede fra matr.nr. 9c Ballerup by og sogn samt matr.nr. 23b og c samme steds, forudsat at disse sidstnævnte parceller ligger nord for Kastebjergvej, er medlem af grundejerforeningen. Såfremt matr.nr. 154a og 155a samme steds udstykkes, er ejere af parceller af disse udstykninger også medlemmer af grundejerforeningen.
Samtidig med erhvervelsen af grunden er pågældende grundejer umiddelbart underkastet nærværende forenings love, således som de er eller bliver på lovlig måde vedtagne eller forandrede. Den nævnte pligt påhviler grundejerne iflg. de af gårdejer Aug. Carlsson eller dennes repræsentant udstedte købekontrakter.
Giroindbetalingskort eller anden kvittering for indbetaling af årskontingentet gælder som medlemskort, der giver adgang til og stemmeret ved foreningens møder og forhandlinger.
Hvert medlem har een stemme uanset, hvor mange parceller den pågældende ejer.
Står et medlem i restance med kontingentbetalingen udover 2 måneder efter forfaldstid, fortabes stemmeretten.
Et medlem, som har lovligt forfald, kan give et andet medlem eller tredjemand retsgyldig fuldmagt til at stemme for sig. Dog kan en for en anden mødende ikke møde med flere end een fuldmagt.
Medlemmer er pligtig at anmelde bopælsforandring til formanden eller kassereren senest 14 dage efter flytningen.
Et medlem, der afhænder sin ejendom eller parcel, er pligtig efter overdragelsen at give formanden eller kassereren underretning derom samt oplysning om den nye indehavers navn og adresse.
Når en grundejer overdrager sin grund eller retten til denne til andre eller på anden måde ophører med at være grundejer, er han dermed ophørt med at være medlem af grundejerforeningen, og han eller andre i hans sted kan ikke gøre noget som helst krav gældende over for foreningen, hverken på andel i dens formue eller på andre måder. Den nye ejer indtræder i den gamle ejers rettigheder og forpligtelser.
Ved indmeldelsen betales et indskud, stort kr. 25,00 een gang for alle. Medlemmer, der er optaget inden generalforsamlingen i april 1964, betaler dog ikke indskud.

 

Foreningens formål
§3

Foreningens formål er: a) at varetage medlemmernes interesser med hensyn til forsyninger med elektricitet, gas, vand samt vej- og kloakanlæg, vejbelysning mm.
b) at repræsentere medlemmerne i alle fællesanliggender, sørge for ordenens overholdelse og påtale, at parcellerne, fortovene og vejene renholdes - jfr. §4.


§4

Enhver grundejer er pligtig at renholde fortov og vejen ud for sin parcel indtil vejens midte og holde selve parcellen således fri for ukrudt, at dette ikke kaster frø eller sætter rødder på naboejendommen.
Misligholder et medlem sin renholdelses- eller vedligeholdelsespligt foretages al nødvendigt arbejde ved dette - efter henstilling af bestyrelsen - på det pågældende medlems regning, efter at der først er tilstillet medlemmet underretning derom.

 

Administrationsfondet

§5

Udgifter til anlæg og vedligeholdelse af veje samt disses belysning mv. fordeles i henhold til generalforsamlingsbeslutninger.
Fordeling af udgifter til vand, gas og elektricitetsforsyning fordeles ligeledes i henhold til generalforsamlingsbeslutninger.
Parceller med facade til offentlig vej deltager ikke i udgifterne til vej- fonden.
Grunde, som har facade til såvel offentlig som privat vej, nøjes med halv ydelse til anlæg.
Tilskud til vejfond erlægges forud hver januar måned.


Kontingent
§6

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet erlægges forud hver januar måned.
Af kontingentet afholdes de egentlige foreningsudgifter, og hvad der i øvrigt efter lovene måtte blive henvist til dækning af dette.
Er et medlem i restance til foreningen mere end 2 måneder efter forfaldstid, inddrives de pågældende beløb ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden otte dage at indbetale det resterende beløb. Alle omkostninger i anledning af inddrivelsen, derunder porto og incassosalær, betaler restanten skadeløst.

 

Generalforsamlingen
§7

Ordinær generalforsamling afholdes een gang årlig i april måned.
Dagsorden og årsregnskab samt eventuelle forslag udsendes til medlemmerne sammen med indvarslingen til generalforsamlingen senest 14 dage inden dennes afholdelse.
Dagsorden skal indeholde oplysning om de sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og skal i alle tilfælde omfatte følgende:


   1) Valg af dirigent
   2) Protokol
   3) Formandens beretning
   4) Regnskabsaflæggelse
   5) Forslag fra bestyrelse og medlemmer
   6) Bevillinger til det kommende år
   7) Valg af bestyrelse og suppleanter
   8) Valg af revisorer og suppleanter
   9) Eventuelt


Dog kan der i sager behandlet under eventuelt ikke finde afstemning eller endelig beslutning sted.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det fornødent, eller der af mindst 25% af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen stilles begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at afholde generalforsamlingen inden 4 uger.
Såfremt forslagsstillerne ikke er repræsenterede på den ekstraordinære generalforsamling med så stort et antal, at de svarer til 25% af medlemstallet, skal generalforsamlingen aflyses, med mindre bestyrelsen beslutter, at generalforsamlingen skal gennemføres.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med 14 dages varsel. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og hvor intet andet er bestemt i lovene, afgør denne ved almindelig stemmeflertal de forelagte sager.
Til vedtagelse af beslutninger om ændring af lovene eller om foreningens opløsning udkræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen, og at deres beslutning vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget iøvrigt vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer.
Al stemmeafgivning foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 1/5 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts. Forslagsstilleren skal være til stede på den ordinære generalforsamling og motivere sit forslag, i modsat fald kan forslaget ikke behandles.
Over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger føres en protokol, som underskrives af dirigenten, sekretæren og formanden.

 

Bestyrelsen

§8

Foreningen ledes af en af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer valgt bestyrelse, bestående af formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for højst 2 år, nemlig således, at formanden og i medlem af bestyrelsen afgår de lige år, medens kassereren og 2 medlemmer af bestyrelsen afgår de ulige år. I 1966 afgår således formanden og 1 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning.
Formanden og kassereren vælges for sig. De øvrige på valg værende medlemmer under eet, således at bestyrelsen selv konstituerer sig for så vidt sidstnævnte angår.
Valget finder sted ved simpel stemmeflerhed.
Såfremt formanden nedlægger sit hverv midt i en valgperiode, konstitueres et af bestyrelsens medlemmer til formand, indtil næste generalforsamling.
Genvalg kan finde sted.
På hver generalforsamling vælges tillige 2 suppleanter.
Gårdejerske Anna Carlsson eller dennes repræsentant er, så længe hun har tinglyst skøde på nogen del af ejendommen - dog kun indtil udstykningen er tilendebragt - født medlem af bestyrelsen uden stemmeret.

 

§9

Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer dette hos formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende ved enhver afstemning.
Forhandlingerne indføres i forhandlingsprotokollen, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
Bestyrelsen kan, når den finder det fornødent, søge fagkyndig bistand. Tegningsret udøves af formanden + 2 medlemmer af bestyrelsen. Ved afståelse eller pantsætning af fast ejendom kræves samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Udebliver et bestyrelsesmedlem på 3 hinanden følgende møder uden anmeldt forfald, betragtes han som udtrådt af bestyrelsen.
Formanden er den korresponderende i foreningen.
Til formanden og kassereren ydes en årlig godtgørelse, der fastsættes på generalforsamlingen.

 

Regnskab og revision
§10

Regnskabet føres af kassereren i henhold til en af bestyrelsen fastsat form.
Alle udgiftsbilag skal være forsynede med formandens attest.
Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger.
Kontanter over kr. 500.00 indsættes i en af bestyrelsen angivet bank eller på girokonto, hvorfra pengene igen kan hæves af formanden og kassereren i forening.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Ved årets udgang udarbejdes en regnskabs- og statusoversigt, der underskrives af den samlede bestyrelse og tilstilles revisorerne inden den 1. februar.
Til at revidere foreningens regnskab vælger generalforsamlingen 2 revisorer, hvis funktionstid er l år, og for hver af dem 1 suppleant.
Revisorerne er pligtige til kritisk at revidere foreningens regnskab og efterse foreningens beholdning.
Sådant eftersyn er revisorerne berettiget til at foretage når som helst og desuden på bestyrelsens forlangende.
Revisionen skal være tilendebragt inden 1. marts.
Revisionsbemærkninger fremsendes skriftligt til bestyrelsen, der skal fremlægge disse på generalforsamlingen.

§11

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til at afgøre samme, men skal dog fremlægge sagen ved førstkommende generalforsamling til medlemmernes godkendelse. - I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§12

Foreningen kan ikke opløses, førend samtlige vej- og kloakanlæg under foreningen hørende arealer er endeligt foretagne og approberede som færdiganlagte med kloak, vand og el. Derefter kan foreningen genopløses efter de i §7, stk. 9 anførte regler. Samtidig tages beslutning om anvendelse af foreningens ejendele.
   Disse love træder i kraft den 29. april 1964.
   Således
vedtaget på generalforsamlingen, den 29. april 1964.Sidst opdatetet: 27. februar 2005 17:10