Generalforsamling Skovbo Grundejerforening 2017

Formanden startede generalforsamlingen med at byde velkommen.

Derefter foreslog formanden Erik Bech som dirigent. Dirigenten blev enstemmigt valgt.

Erik Bech takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Protokol:
Punktet fra sidste års generalforsamling vedrørende en fortovsafslutning og en lygtepæl har ikke kunnet lukkes endnu. Sagen er ikke afsluttet og bestyrelsen rykker kommunen for svar.

 Formandens beretning:

Allerede i maj 2016 kom der igen gang i grundejerforeningens medlemmer efter megen debat omkring Sofieskolen. Den nye udfordring bestod i at Rikke Sønder Larsen fra Eco-Village havde kontaktet kommunen m.h.p. et større byggeprojekt på ca.50 boliger, der skulle opføres på Ragnisvænge-grundstykket. I den forbindelse havde kommunen indkaldt til dialogmøde slut maj 2016 for at orientere beboerne om planen. Desværre havde kommunen ikke formået at invitere de berørte beboere. Men en del mødte dog frem alligevel. Helle Tiedemann, formand for Teknisk og Miljø, byplanlægger Anette Lindegaard Christensen, og Rikke Sønder Larsen var blandt de fremmødte, der skulle viderebringe planen. Andre fremmødte var bl.a. beboere fra ”Cowboybyen” tilstødende grundejerforeningsmedlemmer og andre interesserede, der havde noget på hjertet. Planen vandt overhovedet ikke gehør, alt overordnet ønskede ingen af de fremmødte naboer eller støtter heri byggeri på Ragnisvænge.

Vores kasser Lars-Bo oprettede en Facebook-side under navnet ”Bevar Ragnisvænge”, en slags opsamlingssted for materiale, der omhandlede Ragnisvænge, (fredninger, tinglysninger, historie og flora), ligesom brugere kunne debattere og indlægge skriveri omkring emnet. Der var megen aktivitet. Lars-Bo havde indlæg i Ballerup Bladet, ligesom andre beboere skrev læserbreve.

Det hele endte med så megen modvind, at Rikke Sønder Larsen trak sit projekt tilbage og naturligt nok fulgte kommunen med.

Efterfølgende har der været nogen debat omkring Ragnisvænge i fremtiden og hvordan vi hindrer, at en ny byggeplan kommer i spil.

Kommenen har fortsat udlagt Ragnisvænge som område, der kan anvendes til byggeri jf. kommuneplanen. Og sådan vil den forblive indtil en kommunalplanrevision vil ændre planen. Dette kan kun køres af kommunalbestyrelsen. Så skal vi som beboere forsøge at ændre planen, skal det være når kommunen i medier oplyser, at kommuneplanen ændres. Her vil der være mulighed for at komme med indlæg m.v.. Kommunen ønsker jf. Anette Lindegaard Larsen, ikke at ændre ved fredningerne i Ragnisvænge, herunder deres placering.


Sofieskolen, der pt. har 7 beboere, bliver til august i år revet ned. Byggeriet påregnes at vare et år. P-pladsen på Hareskovens Lilleskole vil blive brugt i forbindelse med byggeriet, periode uvist.


Knapt nok havde vi fået opsat vores nabohjælp skilte, førend vi blev plaget af en del indbrud i vores område. Tyveknægtene tvang sig oftest adgang gennem rudeåbninger efter aflistning. Tidspunkter for indbruddene var i dag- og aftenstimerne.

Tyveknægtene vil ikke ses, hvorfor det er en god ide at efterlade sit hus med tændt lys, musik og fjernsyn tændt. Døre og vinduer sikres bedst ved lås, da tyvegods kan være svært på den måde at få med sig. Sørg for at tyven ikke kan se værdifulde ting udefra. Husk at tage alle bilnøgler med når i går, for at undgå at tyven køre i bilen, måske dagen efter.


I begyndelsen af oktober 2016 havde beboerne over for Hareskovens Lilleskole og HL. dialogmøde m.h.p. godt naboskab. Der blev drøftet larm fra skolen i weekenden og fra legepladsen for skolen mod Skovbovænget, ligesom bevoksning/træer i skel mod Skovbovænget fik et ord med. Problematikken omkring af- og påsætning af elever om morgen og eftermiddagen blev berørt. Hastigheden i biler forbi skolen er generelt for høj ofte ført af beboere fra Udbakken, hvorfor henvendelse til kommunen omkring tiltag, der kan medført hastighedsnedsættelse vil være nødvendigt. Deltagerne, der synes at mødet var givtigt, var indstillet på nyt møde i 2017.


Nærmest i forlængelse heraf opstod en ”40 km/t.-gruppe” anført af Egebjergklubbens formand Andre Westh og en del beboere i Egebjerg, der ønskede 40 km/t-zone i hele Egebjerg. Denne arbejdsgruppe holdt møde i begyndelsen af oktober 2016, hvor bl.a. tidligere nævnte Helle Tiedemann mødte op med følge af kompetente ansatte i Ballerup kommune. Tiedemann var positiv over for arbejdsgruppens ideer og var indstillet på at gå i dialog med gruppen for at se på hvilke tiltag, der kunne nås. Der er naturligvis en udfordring m.h.t skiltning og vejbump og vejindsnævninger. Gruppen har mødtes flere gange og næste gang er 6. april. Rune fra Hareskovens Lilleskole er i øvrigt med i arbejdsgruppen. Det bliver spændende at følge tiltaget.


Snerydningsordningen kører fortsat. Der skal fortsat ligge 3,5 til 4 cm. sne, førend der ryddes.


Ny affaldsordning med start 1. april 2017. (Det er ikke en nar, selvom nogle måske har følt det, da affaldet ikke blev fjernet den 3. april). Der tømmes nu ugentlig madaffald om torsdagen i vores område. Altså kun den ene af de nye 240 l vogne skal tømmes. 13. maj, (hver 3. uge), tømmes beholderen med plast/papir og hver 8 uge tømmes metal/glas beholderen. Det første halve år skal hver ejendom have sine egne beholdere, men herefter er det planen, at to eller flere kan gå sammen om blot tre beholdere og på den måde spare penge. Beholderne skal stå med håndtagene mod renovationsmanden og umiddelbart højst tyve meter fra skel. Der er mange regler for håndtering er affaldet, så min opfordring til jer er at læse Ballerup kommunes regulativ for husholdningsaffald. Det er kun på 50 sider. Det er en alvorlig sag for overtrædelse af affaldsbekendtgørelsen straffes med bøde. I alvorlige tilfælde med fængsel indtil to år!! (Jeg tror ikke at man ryger i fængsel hvis en makrelmetaldåse ryger i flaskerummet).


Foreningen ”Kunsten at redde liv” opsætter i disse dage en hjertestarter ved børnehuset Sydpolen og en hjertestarter ved børnehuset Nordpolen begge i Egebjerg syd Egebjergvej og vest for Nordbuen. Disse kan anvendes i døgnets 24 timer, om nødvendigt.


Hastigheden på Syvendehusvej er desværre et tilbagevendende problem, idet omkring 60 procent af bilisterne kører over de tilladte 40 km/t. Måling tilbage i perioden 14.11.16 til 24.11.16 viser ligeledes, at der i snit dagligt kører omkring 1950 køretøjer. 15 % af disse, kører mindst 49,4 km/t.

Jeg kan således konkludere, at trafikantmoralen hos alt for mange af bilisterne stort set ikke eksisterende.

Kommentarer til formandens beretning:
Vedr. Ragnisvænge og bebyggelse - der skal vedtages en ny kommunalplan i 2017.
Vedr. affaldsordningen - dirigenten påpegede at disse kommentarer hørte under 'Eventuelt'.

Regnskab:

Se
www.gfskovbo.dk under Regnskab/Budget

 Forslag:

Et medlem foreslog at bestyrelsen kontakter kommunen vedr. den nye kommunalplan og en eventuel bebyggelse af 'Ragnisvænge'. (taget ad notam)

Bestyrelsen har stillet forslag om at fortsætte snerydningsordningen.
Et enkelt medlem klagede over tidspunktet for snerydningens påbegyndelse. Entreprenøren har flere kunder end Skovbo og havde i et enkelt tilfælde haft maskinnedbrud.

Dirigenten foreslog afstemning om snerydningsordningen ved håndsoprækning. 2 stemte imod snerydningsordningen.

 Vedrørende brugen af fælleshuset og tilskuddet hertil, opfattede dirigenten stemningen som positiv. Punktet blev vedtaget.

Vedr. 40 Km/t i hele området opfordredes bestyrelsen til fortsat at arbejde for en harmonisering af hastigheden.

Budget og Bevillinger:

Det budgetlagte tilskud til Sølavet på 40 Kr. pr. parcel fastholdes. Der er ikke modtaget forslag fra Sølavet.
Kontingentet fastsættes til 150 Kr. pr. parcel for at nedbringe den opsparede kapital.

 Valg til Bestyrelsen:

Kassereren Lars-Bo Videbæk blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlemmerne Lis Suhr og Brian Sørensen blev genvalgt.

Suppleanterne Carsten Reenberg og Michael Zornhagen blev genvalgt.

Revisorerne Allan Zymt og Erik Bech blev genvalgt.

Revisorsuppleanterne Asta Østergaard og Ove Christensen blev genvalgt.

Eventuelt:

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at melde Skovbo Grundejerforening ind i Dansk Naturfredningsforening således at grundejerforeningen er bedre rustet f.eks. i forbindelse med den kommende kommunalplan og 'Ragnisvænge'.

Generalforsamlingen sluttede og dirigenten takkede for god ro og orden.