Referat af GF Skovbos generalforsamling 14. april 2015:

 

Valg af dirigent:

Erik Bech blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

 

 

Protokol:

Formanden bemærkede at Finn Roar's kommentarer fra sidste år vedr. Lilleskolen og at Formanden selv skrev referat, var taget ad notam.

 

 

Formandens beretning:

Der har i årets løb ikke været store aktiviteter.

 

 

Vedrørende sidste års beretning har Finn Roar kommenteret to forhold.

I. at jeg ikke tydeligt har gjort Lilleskolen opmærksom på kravet om at benytte egen parkeringsplads.

II. at jeg som formand selv skrev beretning fra generalforsamlinger, mener han er forkert.

(dette sidste gør vi allerede i dag noget ved idet Brian Sørensen tager referat)

 

 

Formanden/bestyrelsen deltager i FU møder både de lokale for hele Egebjerg og FU møder hvor alle kommunens grundejerforeninger har mulighed fro at deltage.

 

 

Torben Bang har foranlediget, at skovvæsenet har sat interimistiske skilte op om brug af skoven. Det egentlige problem er, at der efterlades hundeposer efter skovturen. Ved udgangen til Pilehøjvej og ved Udbakken.

 

 

Forsyning Ballerup har flyttet en brandhane fra den ene side af Skovbovænget til den anden. Forklaringen er at man samtidig har afbrudt en ring-forbindelse.

Uheldigvis står brandhanen herefter skævt.

 

 

Man har også flyttet "TORONTO-anlægget" på Syvendehusvej, til nord for T-krydset. Her er ingen forklaring. Mere bemærkelsesværdigt er det at det nu for anden gang står på denne plads.

 

Der er kommet nye ejere i det sidste hus på Skovbovænget, de gør opmærksom på, at de ikke får ryddet sne. Der er et 46 år gammelt problem med den vej, at den aldrig blev afsluttet. Derfor hænger snerydning på fortovet ikke sammen med rydningen på stien.

 

 

I februar 2014 havde vi besøg til et bestyrelsesmøde af Pia Mygind og Rune Bundesen begge fra Lilleskolens bestyrelse. De var ligesom GF Skovbo og mange andre kede af, at Lilleskolen nu lignede en industribygning. Vi diskuterede mulighederne. Da sommerferien gik uden at den forventning vi havde til ændringer blev indfriet, spurgte vi til udseendet endnu engang.

 

Ved et bestyrelsesmøde i august, dukkede Henrik Sørensen fra Lilleskolens bestyrelse op som repræsentant for skolen. Man havde åbenbart konfronteret Arkitekten med situationen og initiativet lå nu igen hos Lilleskolen. Derfor ville man nu ignorere alle kommentarer, og der ville intet blive gjort. Efterfølgende fik vi tilsendt repræsentantens eget referat fra mødet. Jeg vil ikke kommentere indholdet idet det ikke findes egnet til at danne basis for yderligere dialog med vedkommende, men fremføre følgende:

Efter det egentlige møde gik vi sammen en tur, for at kigge på byggeriet m.v. Herunder fortalte jeg at en beboer på Udbakken havde måttet flytte mælkekasser fra fortovet. I 'referatet' bliver det så til at jeg sammen med Tove har fjernet mælkekasser fra skolens areal, og at det er tyveri og selvtægt.

 

Vi har senere forelagt sagen for MILJØPORTALEN under henvisning til Kommunens dispensation på hvad vi anser for et tyndt grundlag, og uden tegninger som viser ventilationsanlægget. Miljøportalen henviser til STATSFORVALTNINGEN, og der ligger sagen nu.

 

 

 

Kommentarer til Formandens beretning:

Rune Bundesen (Lilleskolens bestyrelse) fremførte at Lilleskolen mener at have lavet et etisk byggeri op imod den omgivende skovlinie. Byggeriet er lavt og udluftningskanalerne vil i løbet af 1-2 år blive matte og mindre iøjnefaldende. Der må bygges mere på grunden; men der er ingen konkrete planer for de næste 15 år. Skolen mener selv at dens tilstedeværelse er et plus for området.

Parkeringspladsen er pålagt anvendt af kommunen. Anvendes dog ikke i weekender af hensyn til områdets børn og legemuligheder.

 

 

Flere grundejere havde bemærkninger til trafiksituationen forårsaget af forældre der henter og bringer børn. Ofte vender de på Skovbovænget uden at orientere sig, til gene for andre trafikanter. Et medlem henstillede til at forældrene kun standser på 'skolesiden' for at mindske generne for genboer og de øvrige trafikanter. Oprydningen på Lilleskolen blev nævnt - især oprydning af fortovet hvor der efterlades forskelligt anvendt under leg.

 

 

Dirigenten henstillede til at man holdt sig til kommentarer til Formandens beretning og at en generel diskussion vedr. Lilleskolen i øvrigt, henlagdes til 'Eventuelt'.

 

Der var ikke yderligere kommentarer til Formandens beretning.

 

 

Regnskab:

Kassereren havde forfald p.g.a. sygdom.

 

 

Erik Bech gennemgik efter bedste evne regnskabet, i sin egenskab af revisor.

Tilskuddene til de lokale foreninger m.m. forudsættes uændret. Snerydningsordningen forudsættes at fortsætte, dog har den milde vinter gjort det muligt at sænke kontingentet, idet Bestyrelsen ikke anser det for formålstjenligt at grundejerforeningen oparbejder formue.

 

 

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, der herefter blev vedtaget enstemmigt.

 

 

Forslag:

5a): Erik Neergaard redegjorde for forslaget (Nabohjælp). Der er p.t. etableret en Nabohjælp gruppe på 6 parceller på Udbakken for at øge sikkerheden. Det foreslås at grundejerforeningen støtter opsætning af skilte økonomisk. (Det forventes at omkostningen vil være under 500,- kr. pr. skilt).

Erik Neergaard ville gerne forestå opsætningen. Det undersøges om der skal indhentes tilladelse til opsætningen på eksisterende standere, hos myndighederne.

 

 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

 

 

5b): Diverse tilskud til lokale foreninger m.m.

 

Der blev spurgt til aktivitetsniveauet i Fælleshuset. Det blev gjort klar at tilskuddet på 40,- pr. parcel alene skulle sikre bevarelsen og brugsretten til Fælleshuset.

 

 

Tilskuddene blev vedtaget enstemmigt.

 

 

5c): Snerydningsordningen. Der ryddes ved 4 cm snefald. Formanden redegjorde for hvordan vurderingen af snemængden er aftalt med snerydderen. I sidste ende er det et spørgsmål om økonomi hvornår snerydning skal igangsættes.

 

Der blev forespurgt om det var muligt at få et forvarsel, så egen snerydning kunne igangsættes - eller var overflødig. Formanden vurderede en sådan varsling som vanskelig at gennemføre.

 

 

Fortsat snerydning blev vedtaget enstemmigt.

 

 

Kontingent: Kontingentet er sat til 350,- kr. inklusive snerydning, i det fremlagte budget. Den milde vinter gør det muligt at sænke kontingentet fra 450,- Kr. Dette vil være gældende fra 2016.

 

 

Kontingentet blev vedtaget,

 

 

Valg til Bestyrelsen:

Lars-Bo Videbæk (Kasserer) blev genvalgt

Lis Suhr blev genvalgt

Brian Sørensen blev genvalgt

 

 

Der var ingen modkandidater.

 

 

Suppleant Carsten Reebeck blev genvalgt

Suppleant Michael Zornhagen blev genvalgt

 

 

Der var ingen modkandidater

 

 

Revisor Erik Bech genvalgt

Revisor Allan Zymt Nyvalgt

 

Revisor suppleant Ole Christensen genvalgt

Revisor suppleant Asta Østergaard genvalgt

 

 

Der var ingen modkandidater

 

 

Eventuelt:

Dirigenten opfordrede til at man tilmeldte sin mailadresse for at muliggøre en bedre kommunikation i Grundejerforeningen.

 

Rune Bundesen fra Lilleskolen forespurgte på Lilleskolens vegne om bestyrelsen virkeligt mente at Lilleskolen skulle begrænses i sine udvidelsesmuligheder.

 

 

Det blev bemærket at historisk set har området ikke skullet bebygges. Der er dog løbende givet byggetilladelse - først til skolen og siden til udvidelse. Der har ikke været afholdt nabohøring af kommunen inden udstedelse af dispensation til den sidste udvidelse. Dette anses ellers som normalt forekommende, når der søges dispensation til byggeri der går ud over de normale regler herfor.

 

 

I kommentarerne fra medlemmerne, blev oprydningen igen nævnt som et irritationsmoment. Rune Bundesen lovede at forelægge dette på Lilleskolen.

 

 

Skovgærdet blev nævnt, idet der er fjernet sten fra dette. Skovgærdet er fredet. Formanden deltog gerne yderligere. Rune Bundesen ville se på sagen.

 

 

Medlemmer bemærkede at trafikforholdene er bedret noget efter at skolen igen benytter parkeringspladsen.

 

 

Et medlem bemærkede at forholdet til skolen historisk set har været godt igennem årene. Dog er der blevet mere rodet.

 

Der blev spurgt om der var særlige tidspunkter. Rune Bundesen oplyste at i skolens åbningstid vil det ikke være formålstjenligt at benytte området. Skolen lukke normalt kl. 17.

 

 

Lis Suhr kommenterede på Bestyrelsens rolle. Bestyrelsen skal varetage alle medlemmers interesser. Men der er selvfølgelig forskellige interesser i en grundejerforening, hvor der er mange, der har boet der fra begyndelse af, ny tilflyttere og en skole. Hver vil have deres interesser, men det drejer sig om, at man omgås på en ordentlig måde og prøver at respektere hinanden.

 

Formanden har opfattet Lilleskolens holdning til Skovbo Grundejerforenings spørgsmål som … 'forbeholdende'. Skolen har dispensation til at bygge  

indenfor skovbyggelinien som løber 300 meter fra skoven . Hovedspørgsmålet er tegningernes godkendelse uden ventilationsanlægget. Ventilationsanlægget vurderes af flere at være 'uskønt', hvorfor der er foretaget henvendelse til kommunen for at få sagen yderligere belyst.

 

Bebyggelsesprocenten blev kommenteret. Lilleskolen må bebygge 40%, da det er en institution.

 

Dirigenten pointerede for generalforsamlingen kun havde mulighed for at diskutere f.eks. Lilleskolens udbygning under eventuelt. Dirigenten pointerede at såfremt generalforsamlingen og bestyrelsen skal tage konkrete skridt, bør dette stilles som egentlige forslag på en kommende generalforsamling.

 

Der var ikke yderligere emner til debat. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

 

Referent: Brian Sørensen, Syvendehusvej 22.